Обявиха втори прием на проекти по подмярката за горски продукти на МИГ Завет – Кубрат

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура BG06RDNP001 – 19.196 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

Кандидатите по процедурата могат да бъдат частни или физически лица, сдружения, малки, средни или големи предприятия, горски стопани,  собственици на горски територии. Канидатите трябва да са граждани на общините Завет или Кубрат.

Вторият период на прием на проектни предложения започна на 11.11.2019г. и ще продължи до 16:30 часа на 07.01.2020г.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване” на този интернет адрес.

Повече информация можете да намерите ТУК.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе