Обявиха втори прием на проекти по подмярката за горски продукти на МИГ Завет – Кубрат

МИГ Завет – Кубрат обявява процедура BG06RDNP001 – 19.196 за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.6. „Инвестиции в…