В четвъртък се събира Общинския съвет на Кубрат

На 28 ноември /четвъртък/ в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и методий“ в Кубрат ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Кубрат. Заседанието ще започне от 10:30 ч. и ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2019г.-2023г.
2. Създаване на постоянни комисии към общинския съвет и избиране на техните членове, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48 от ЗМСМА.
3. Определяне представител и заместник представител на Общински съвет -Кубрат за член на Областния съвет за развитие на област Разград.
4. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД, гр. Разград и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
5. Приемане на Програма за управление за периода 2019-2023 г. , съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на Алкин Осман Неби, избран за кмет на Община Кубрат с
Решение на Общинска избирателна комисия Кубрат №175-МИ от 04.11.2019г.
6. Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от датата на влизане в сила на решението.
7. Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Кубрат, считано от 01.12.2019г.
8. Определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2020г.
9. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“ по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.240 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
10. Прехвърляне на извършени строително-монтажни работи по проект №17/07/2/0/00087 „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат“ от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат– второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
11. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
12. Застраховане на имоти частна общинска собственост.

YouTube

На 28 ноември /четвъртък/ в Ритуалната зала при НЧ "Св. Св. Кирил и методий" в Кубрат ще се проведе редовно заседание на…

Публикувахте от Община Кубрат / Municipality of Kubrat в Петък, 22 ноември 2019 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе