Кръгла маса по проект се проведе в Разград

В Дома на науката и техниката в Разград се състоя кръгла маса по проект BG05SFOP001-2.009-0002-C01 „Дигитални МСП – Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката”. Той е финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, с бенефициент Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
Целта на проекта е да насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление.

В изпълнение на проектните дейности БТПП проведе национално многопластово проучване за нивото на иновативност на МСП, нагласата на бизнеса за дигитализиране на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и дигитален обмен на информация с държавната и общинските администрации и с клиентите, ефекта върху бизнеса и гражданите от дигитализацията на МСП, както и за пречките и предизвикателствата в тези процеси.

YouTube

На организираната от Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара (РТПЗК) в партньорство с Областния информационен център (ОИЦ) – Разград кръгла маса, участваха представители на местни фирми и на подпомагащи бизнеса организации.

Експертът от РТПЗК Калина Кърбашева представи резултатите от направеното проучване и обобщените препоръки, изведени от анализа: чрез дигитализиране могат да се предоставят услуги, отговарящи на нарастващите очаквания на гражданите и предприятията, дори в период на ограничени бюджетни възможности; по-бързо администриране и по-добро спазване на Европейските норми; необходима е законодателна промяна на нормативната уредба за прилагане на новите правоотношения в съответствие с новите технологии и др.

В рамките на събитието управителят на ОИЦ – Разград Юлиян Данаилов разясни актуалните за бизнеса процедури за кандидатстване с проекти по европрограмите до края на тази, както и възможностите през следващата година. Представи и тенденциите в подготовката на новия програмен период 2021-2027 г., касаещи малките и средните предприятия.

Всички участници в кръглата маса получиха Европроекти_2014-2020_в_Лудогорието”, съдържаща информация за над 50 успешни проекта в региона.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе