Общински съвет в Исперих заседава в понеделник

Заседание на Общинския съвет в Исперих ще се проведе на 2 декември (понеделник) от 17:00 часа в залата на община Исперих.

Заседанието ще се проведе при следния

YouTube

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от г-н Гюнел Адем Мюсреф – общински съветник относно: Определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ/
Приложение: Становище към докладната записка;

2. Докладна записка от г-н Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих относно: Определяне състава и числеността на местната комисия за уреждане на въпроси на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове.
Приложение: Становище към докладната записка;

3. Докладна записка от г-н Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
Приложение: Становище към докладната записка;

4. Докладна записка от г-н Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Даниел Димитров Йорданов – Председател на Общински съвет-Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до  30.09.2019 г.;

5. Докладна записка от г-жа Нехире Юмер – заместник-кмет на община Исперих относно: Отчет за извършените разходи за командировка и получени средства от Бейсим Руфад Расим – Кмет на община Исперих (мандат 2015 г.-2019 г.) за периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г.;
Приложение: Становище към докладната записка;

6. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Определяне основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.11.2019 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

7. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Броят на кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 28.10.2019 г.
Приложение: Становище към докладната записка;

8. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2020 год. от гори – собственост на Община Исперих.

9. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Райнино, община Исперих чрез публичен търг

10. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Определяне на условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с. Подайва, община Исперих

11. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019-2020 год.

12. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2019 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2019 г. и  максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета за 2019 г.
Приложения:
– Становище към докладната записка;
– Актуализация на капиталовите разходи.

13. Докладна записка от инж. Белгин Фикри Шукри – Кмет на община Исперих относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих на 19.12.2019 г.
Приложение: Становище към докладната записка.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе