24 деца с противоправни деяния и 20 деца в риск получиха подкрепа и помощ от МКБППМН-Кубрат през 2019 година

Кубратската местната комисия образува и разгледа общо 24 възпитателни дела през 2019 година. Разгледаните дела са за 13 непълнолетни правонарушители (момчета) и 11 малолетни (момчета).

Наложени са им възпитателни мерки съгласно ЗКБППМН и тежестта на конкретния случай от извършеното противоправно деяние. Регистрираните прояви са за 11 кражби, (от които 1 домова и 10 битови) и 13 хулигански прояви. Извършителите са от различни социални и етнически групи. В края на всяко дело се провежда задълбочена разяснителна беседа с родителите или заместващите ги лица. Задължително се отправя препоръка за засилен родителски контрол и чести разговори в къщи по чувствителни теми, които са необходими за пресичане на негативни тенденции, особено, когато подрастващият е в деликатната и чувствителна юношеска възраст.

Сред най-честите причини за попадане на деца в конфликт със Закона могат да се посочат следните: липса на родителски контрол, лекомислие и любопитство характерно за възрастта, влияние на лошия приятелски кръг, незавършената социализация, дефицити в общуването, липса на емоционална близост с родителите и др.

Други 20 деца (7 непълнолетни и 13 малолетни) през годината са преминали през допълнителна работа, през корекционно-възпитателна работа с обществен възпитател съгласно чл. 13, ал.1, т. 3, т.5 и съгласно чл. 40, ал.2. С всяко дете е работено по индивидуален план в продължение на няколко срещи в зависимост от случая и необходимостта от социална, педагогическа, психологическа или емоционална подкрепа. Работата на обществения възпитател не освобождава от задълженията родителите или настойниците на провинилите се деца. Неговата работа е оказване на позитивна подкрепа с различни методи и средства и по пътя на убеждението формиране на положително отношение към света, себе си и околните. Казано иначе формиране на позитивна, а не криминогенна или враждебна нагласа за света около нас, който ежедневно ни предлага различни ситуации, често наситени с напрежение и конфликти.

Превантивно-творческата дейност на комисията ще се запомни с разнообразие от дейности и излъчените в тях послания, в това отношение местната комисия е добър коректив и има добри традиции в изготвянето на работеща методика. Съгласно годишния план на МКБППМН са организирани и осъществени информационно-образователни срещи и кампании в подкрепа и полза на подрастващите. По всяка инициатива има подробна информация в сайта на общината и е отразена от регионалните и национални медии. Силни акценти от тях са: „Интерактивна забавна викторина по БДП“, „Училищна среда без насилие“, „Заедно да пазим децата на пътя“, „Сплотен и толерантен клас“, „Спорт за здраве и добро самочувствие“ , „Посланието на четящите момчета“ , „Дисциплината не е наказание“ , и др. Отделно секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова има участия с доклади и становища на различни образователни форуми и конференции.

Партньорската политика на комисията през 2019 година продължи да се разширява. Добрата страна и ползите от нея са – още по-ефективна превенция обмяна на добри практики, споделен опит и очертаване на бъдеща рамка от проблеми и тенденции, които са професионално предизвикателство за всяка от страните партньор при изготвяне на съвместна програма за работа за следващата година. Партньори на МКБППМН-Кубрат през годината – ОД на МВР-Разград, РУ на МВР-Кубрат, РС-Кубрат, РП-Кубрат, 125 СУ „Проф. Боян Пенев“-София, 113 СУ „Сава Филаретов“- София, Национална Спортна школа-София, ОУ „Яне Сандански“- Пловдив, СУ „Христо Ботев“-Лозница, ОУ „Свети Климент“-Юпер, ОУ „Васил Левски“-Беловец“, ОУ „Хр. Смирненски“- Кубрат, ПГ-Кубрат, СУ „Христо Ботев“-Кубрат, фирми от града и др. В края на годината, д-р Надие Карагьозова стана сред отличените в първото издания на националния конкурс на Фондация „Кузманов“ –„Просветител на българското образование 2019“. Призовете са признание за труда и просветителската дейност на всички педагози в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе