МИГ-Исперих финансира проекти за повишаване капацитета на малки и средни фирми

В изпълнение на многофондовата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) Местната инициативна група (МИГ) – Исперих подкрепя проекти на малки и средни предприятия на територията на общината.

Проектите са по процедура BG16RFOP002-2.019 „МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП”, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията и се финансират от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

YouTube

По първия прием на проектни предложения, състоял се през 2018 година, са подписани три договора за изпълнение. Общата им стойност е 1 152 887 лева, от които безвъзмездната помощ е в размер на 1 037 598 лева, а собственото участие на бенефициентите – 115 289 лева. Две от фирмите – „Ахинора стил” ООД и „Екстрим 2010” ООД работят в сферата на производството на мъжки и дамски сака. „Добруджа КИТ” АД е производител на изделия за текстилната промишленост, ходови колела, домакински съдове и др.

В края на 2019 г. бе проведен втори прием по същата процедура, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 111 395 лева – неусвоен финансов ресурс от първия прием. Към момента подадените проектни предложения са в процес на оценка.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе