МИГ Исперих удължи приема на проекти в подкрепа на местни основни услуги и културна инфраструктура

Местна инициативна група Исперих удължи приема на проектни предложения по Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни…

В началото на март МИГ-Исперих ще започне прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Местна инициативна група Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР,…

МИГ Исперих подкрепя проект за инвестиции в малко зеленчуково стопанство

Председателят на Управителния съвет на Местна инициативна група Исперих Даниел Димитров и земеделският производител Севгин Сюлейман от село Беленци, община…

МИГ-Исперих финансира проекти за повишаване капацитета на малки и средни фирми

В изпълнение на многофондовата Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) Местната инициативна група (МИГ) – Исперих подкрепя проекти…