МИГ Исперих удължи приема на проекти по мярка 21

Местна инициативна група Исперих удължи до 11 юли времето за прием на проектни предложения по Мярка 21 „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за ВОМР, съобщават от ОИЦ – Разград. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за народните читалища и НПО, вкл. МИГ Исперих.

YouTube

В рамките на обявения прием  се подкрепят проекти в тематичните области:

  • Съхранение и валоризация на културното наследство и природно наследство.
  • Околна среда.
  • Граждански инициативи за решаване на проблеми на отделни социални групи или на населените места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 306,90 лeва.

Ще се финансират индивидуални проекти и пакетни микропроекти:

  • За индивидуални проекти:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 5 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 000 лева.

  • За пакетни микропроекти:

Минималният размер на общите допустими разходи за един пакетен проект е 10 000 лева. Максималният размер на общите допустими разходи за един пакетен проект е 20 000 лева.

Размерът на допустимите разходи за микропроектите, които са част от пакетния проект е от 500 до 5 000 лева.

Интензитет на помощта:

  • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход;
  • 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, когато получател е публично лице и проектът генерира приход.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 ч., на 11 юли 2022 г.

Кандидатстването е изцяло по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България ИСУН 2020.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе