Модернизират овцеферма в село Белинци с европейски средства

Със средства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Исперих, ще бъде закупена земеделска техника и оборудване за доене на овце за стопанството на земеделския производител Емел Руфад от село Белинци.

Емел започва изпълнението на проект „Закупуване на земеделска техника и оборудване за доене на животните в стопанството”. Той е подкрепен по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на МИГ Исперих.

YouTube

Целите на проекта са свързани с подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделското стопанство чрез подобряване на производствените условия, допринасящи за производството на качествени животински продукти, увеличаване на приходите от земеделска дейност, намаляване на производствените разходи, повишаване качеството на продукцията, спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделското стопанство по отношение хигиената и хуманното отношение към животните.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 95 142.42 лева, от които 66 599.69 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на бенефициента.

В рамките на проекта ще бъдат закупени миксер за силаж, тороразпръскващо ремарке и доилна зала за овце 1х24 места за доене с 24 апарата.

Проектните дейности се очаква да завършат до края на юни 2023 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе