В началото на март МИГ-Исперих ще започне прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Местна инициативна група Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщават от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

Допустимите кандидати трябва да бъдат:

YouTube

  1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства;
  2. Признати групи или организации на производители за инвестиции, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020;
  3. Допустими получатели за колективни инвестиции, вкл. и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите.

Сред допустимите дейности са:

  • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  • подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на земеделски продукти;
  • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
  • подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;
  • разширяване на производството.

Началото на приема се очаква да започне на 7 март 2022 г., а общия размер на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 59 907,43 лева.

При интензитет на помощта 50%:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 5 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  – 50 000 лева.

При максимално комбинирано подпомагане с интензитет на помощта до 90%:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 9 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 90 000 лева.

Проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе