В началото на март МИГ-Исперих ще започне прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Местна инициативна група Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР,…

МИГ-Исперих обяви прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1…