МИГ-Исперих обяви прием на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана по Програмата за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

YouTube

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции,одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители от ПРСР 2014-2020 г., които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба. Групите производители, признатите организации на производители, както и всички техни членове следва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на община Исперих.

3. Допустими получатели за колективни инвестиции. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т. 1 и т.2. Изискванията за земеделските производители/ земеделските стопани, посочени в т.1 се отнасят до земеделските производители/ стопани, участващи в юридическото лице – кандитат за колективни инвестиции.

Допустими дейности:

По процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство за инвестиции в материални и нематериални активи, включващи една или няколко от изброените по-долу дейности:

  1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  2. Подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите на земеделски продукти;
  3. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
  4. Подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти;
  5. Разширяване на производството;
  6. Проектите могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен проект, инвестиции за:
  • подобряване условията на труд;
  • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
  • подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
  • подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство.                                            

Период за прием:

Начало на прием: 19.12.2019 г. Първи краен срок: 03.02.2020 г., 16:30 часа.

Бюджет на приема

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 504 732,80 лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 10 000,00 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект – 100 000,00 лв.

 

При интензитет на помощта – 50%:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 5 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  – 50 000,00 лв.

 

При максимално комбинирано подпомагане с интензитет на помощта до 90%:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 9 000,00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект  – 90 000,00 лв.

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка за един кандидат е 100 000,00 лв. до края на прилагане на стратегията.

Лица за контакт: Емилия Германова, изпълнителен директор

                                Гинка Георгиева, експерт по прилагане на СВОМР. 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с Квалифициран електронен подпис /КЕП/ в Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе