МИГ Исперих удължи приема на проекти в подкрепа на местни основни услуги и културна инфраструктура

Местна инициативна група Исперих удължи приема на проектни предложения по Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Допустимите кандидати са:

YouTube

1. Община Исперих.

2. Читалища – за дейности, свързани с културния живот.

3. Юридически лица с нестопанска цел, вкл. МИГ Исперих, за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот, и пазарната инфраструктура.

Сред допустимите дейности са:

  • изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства, на сгради, свързани с културния живот и обществени дейности (вкл. мобилни такива) като читалища, младежки и общностни центрове, музейни сбирки и експозиции. Допустимо е инвестициите да са свързани с обзавеждане на центровете за изкуство, занаяти и наследство, ако основната цел на проекта е разнообразяване на услугите за местното население;
  • изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за спорт и отдих, вкл. дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства (спортни и детски площадки, зали стадиони, места за отдих на открито и зони за пикник, и други подобни);
  • изграждане, реконструкция, ремонт, разширяване на местни пазари, включително мобилни конструкции.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 650 328,86 лева.

Крайният срок за кандидатстване е до 16:30часа на 29 септември 2022 г.

Проектните предложения се подават само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България ИСУН 2020.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе