Заместник-кметът Добрин Добрев: Довършването на спортна зала „Абритус“ е сред основните ни приоритети

снимка: Papalin4o Photography

„Довършването и въвеждането в експлоатация на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград е сред основните приоритети, които стоят на вниманието на ръководството на Община Разград. Амбициите ни са това да се случи до края на календарната 2020 г.“. Това заяви заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев в отговор на питане на общинския съветник от Местна коалиция „Демократична България-обединение“(Да България, ДСБ, Зелено движение)(Съюз на демократичните сили, Движение България на гражданите)“ Пейчо Георгиев. Питането включваше четири въпроса във връзка с ремонта на спортна зала „Абритус“, отговорите на които бяха дадени в края на сесията на Общински съвет-Разград на 11 февруари. Поради интереса по тази тема сред широката общественост предоставяме целия отговор на питането:
„През 2013 г. Община Разград е провела обществена поръчка с вид на процедурата открита процедура, въз основа на която е сключен договор за обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и вътрешен ремонт на спортна зала „Абритус“ гр. Разград“ Договорът под № 376 от 22.11.2013 г. е сключен с „Фърст инвестмънт“ ЕООД, преименувано в последствие на „Бау енерджи“ ЕООД. Съгласно условията по него, Изпълнителят се задължава и да осигури средства за инвестицията в размер на 1 099 391,53 лв. без ДДС, за което община Разград се задължава ежемесечно да изплаща на вноски със 7 % /седем/ годишно оскъпяване, което възлиза общо на 241 985,52 лв. без ДДС. Договорът е сключен за срок от 140 календарни дни, считано от неговото подписване.

На 02.12.2013 г, изпълнителят уведомява Община Разград, че при щателен преглед на сградата са констатирани компрометирани участъци в конструкцията на същата, които представляват пречка за по-нататъшното реализиране на енергоспестяващите мерки в първоначалния вариант, предвиден в предмета на поръчката. След тези констатации на 04.01.2014 с акт обр. 10 строителството е спряно поради необходимост от изменения, констатирани на място технически обстоятелства по строежа, допълнителни проектни решения и конструктивни становища.

На 21.07.2014 г. е издадено Разрешение за строеж за ремонт на спортна зала „Абритус“ а на 01.09.2014 г. е издаден Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството акт Образец 11, както и протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Предвид гореизложената фактическа обстановка е спорен моментът на изтичане срока за изпълнението на СМР. От една страна той започва да тече от датата на подписване на договора, но от друга страна разрешението за строеж и протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа са издадени в по-късен етап, а именно 01.09.2014 г. През месец Ноември 2017 г. Община Разград е подала искова молба, с която е завела частичен иск за присъждане на неустойка за забава в сроковете за изпълнение на договора. През месец юни 2018 г. Софийски районен съд е постановил неприсъствено решение, с което е приел доказателствата приложени към исковата молба, приел е, че искът е вероятно основателен, съответно е приел и аргументите на ищеца, че срокът за изпълнение на СМР е изтекъл на 08.12.2014 г. При така дадените факти, следва да приемем, че 140-дневният срок е изтекъл на 08.12.2014 г., тъй като така е постановено от съда, макар и с неприсъствено решение. От тази дата насетне, Изпълнителят се намира в състояние на забава, включително до настоящия момент.

През годините са предприемани множество действия както от Община Разград, така и от Изпълнителя. Видно е, че е налице сериозна забава и проблем при ремонта на този емблематичен за Разград спортен обект. Факт е, че след изтичане на срока за изпълнение нито една от страните не е предприела действия нито за приемане или предаване на изпълненото, макар и частично, нито за прекратяване на договора или търсене на обезщетение. На 05.02.2016 г. е изпратено първото от няколко на брой писма до „Бау Енерджи“ ЕООД, което е касаело извършване на ремонт на покрив на сградата на Спортна зала „Абритус“, част от дейностите по договора. На 18.07.2016 г. е изпратено писмо до „БАУ Енерджи“ ЕООД, съдържащо множество искания по изпълнението на строителството по същество. На 15.12.2016 г. е изпратено писмо до „Бау Енерджи“ ЕООД, с което отново е поискано предприемане на действия по изпълнение на договора. От тази кореспонденция може да се заключи, че за Община Разград договорът не е прекратен.

През 2017 г. е изготвен доклад от отдел „Инвестиционни дейности“ в община Разград за състоянието на строежа. През юли 2017 г. е издадена Заповед от Кмета на Общината със задача да се извърши проверка на място с цел установяване вида и обема на изпълнените, съответно неизпълнените СМР. През август 2017 г. е изготвен Констативен протокол от длъжностни лица в отдел „ИД“ на Община Разград, съгласно който приблизително извършените СМР след направен оглед са на стойност 590 305,85 лв. без ДДС. През септември 2017 г. с писмо до „Бау Енерджи“ ЕООД е потърсена неустойка в размер на 219 878,31 лв., представляваща 20% от стойността на поръчката. През ноември 2017 г. е предявена искова молба пред Софийски районен съд с частичен иск в размер на 1000 лв. от общия размер 263 853,97 лв. – неустойка за забава, който в съдебно заседание е завишен до 25 000 лв. Тези действия биха могли да бъдат счетени като конклудентни действия по приключване на правоотношението и приемане на вложеното от Изпълнителя.
На 02.04.2018 г. отново е изпратено писмо до „Бау Енерджи“ ЕООД, с което се приканва да довърши строителството на спортната зала. На 14.12.2018 г. е подписан констативен протокол между Община Разград и „Бау Енерджи“ ЕООД, в който страните са приели, че са изпълнени дейности в размер на 837 000,00 лв., като в протокола е посочено, че страните се съгласяват, че срокът за завършването на обекта и предаването на възложителя с оглед на зимния период е до края на месец април 2019 г. През месец юли 2019 г. в Община Разград е получено писмо от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, които са изкупили част от вземането на „Бау енерджи“ ЕООД чрез цесия. В писмото те питат дали Община Разград счита, че договорът по Закона за обществените поръчки е в сила към настоящия момент, и дали са предприети някакви други действия във връзка с изпълнението респ. неизпълнението на договора по ЗОП. В отговор до фонда кметът на Община Разград отговаря, че срокът на договора е изтекъл на 08.12.2014 г. и поради тези причини в качеството си на възложител е обективно невъзможно да предприеме действия по развалянето му.

Така изложените обстоятелства и действия са разнопосочни и тълкуването за наличие на валидно правоотношение е дискусионно. От изложеното по-горе изключително трудно може да се направи преценка за стореното до този момент и от двете страни. Извършвани са действия, различни, от които последват изключително разнородни правни последици. Резултатът е виден. Имаме незавършена спортна зала, която е в процес на ремонт вече повече от шест години. Очевидно е, че действията и мерките, които са предприемани, са били недостатъчни за да бъде постигнат желаният от всички нас резултат и залата да бъде въведена в експлоатация.

Пропуснати са много срокове и реални шансове това да се случи своевременно.
Към настоящия момент ръководството на Община Разград е възложило извършване на пълна проверка и анализ на наличната документация и на физическото изпълнение на СМР дейностите извършвани до сега.

Видно е, че през годините са извършвани епизодични действия по реализиране на ремонта, има и СМР дейности, които са започнати, но не са завършени. Доставени са стоки и материали, които не са вложени и също трябва да бъдат описани. Това е необходимо да бъде направено, за да бъде ясна фазата на строителството, както и да бъде изяснена фактическата обстановка, преди да се предприемат последващи действия. Вече сме провели няколко срещи с досегашния изпълнител на обекта, както и с кредиторите от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Те са отворени за съвместни действия и изразяват готовност за съдействие в намирането на изход от създадената ситуацията. Довършването и въвеждането в експлоатация на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград е сред основните приоритети, които стоят на вниманието на ръководството на Община Разград. Амбициите ни са това да се случи до края на календарната 2020 г.“

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе