1573 дела са минали през районния съд в Исперих за 2019 година

Днес се проведе Общо събрание на съдиите от Районен съд Исперих, на което бе представен Отчетния доклад за дейността на съда през 2019 година, съобщават от пресслужбата на Разградския окръжен съд.

В него взеха участие всички съдии от институцията, командированият от Окръжен съд Разград младши съдия, държавният съдебен изпълнител, съдията по вписванията, както и служители. Гости на събранието бяха И.Ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и зам.-председателят на ОС Разград Анелия Йорданова.

YouTube

Изпълняващият функциите Административен ръководител – Председател Юлияна Цонева представи обобщените резултати от работата на съда през изминалата календарна година.

Отчетените резултати показват, че през 2019 г. в РС Исперих са разгледани 1573 дела – 1134 граждански и 439 наказателни. Броят на свършените дела е 1370 – 975 граждански и 395 – наказателни. Свършени в тримесечен срок са 1245 дела.

Отчита се тенденция на увеличаване на постъпилите наказателни дела през последните три години. През 2017 г. те са били 367, през 2018 г. – 376, а през 2019 г. – 407. Най-много наказателни от общ характер дела са образувани за общоопасни престъпления – 76 бр., на второ място са наказателните дела за престъпления против собствеността – 24 бр. и на трето място делата образувани за престъпления против личността – 16 бр.

През 2019 г. увеличение има и при наказателни от общ характер дела за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 10 постъпили дела, като за сравнение през 2018 г. техният брой е бил 6.

Влезлите в сила актове по наказателните дела /присъди, споразумения и решения/ в РС Исперих в края на 2019 г. са 182. От тях осъдителните актове са 180, а оправдателните актове – 2.

Данните за разгледаните граждански дела показват, че е налице чувствително увеличение при облигационните искове, установителните искове и брачните искове, спрямо предходните две години. Намаление се отчита при охранителните производства.

Съдебните актове по гражданските дела се изготвят в законните срокове. До 1 месец от датата на обявяване на делото за решаване са постановени актове по 960 дела, а над 1 месец – по 15 дела.

Тези данни са много добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Районен съд Исперих.

Заместник – председателят на Окръжен съд Разград съдия Анелия Йорданова изрази много добрите си впечатления от работата на Исперихския районен съд и изказа мнение, че работата на съдиите по граждански дела е много добре организирана, имат задълбочена подготовка за всяко съдебно заседание, наблюдава се и подобрение при срочното решаване на делата.

В заключение И.Ф. Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев определи РС Исперих като един добре организиран и добре работещ съд, с достатъчно опитни и подготвени съдии, като отбеляза, че когато са добри взаимоотношенията в колектива, това неминуемо дава отражение върху бързината и качеството на свършената работа. Той поздрави присъстващите за добрата им работа и пожела здраве и още повече успехи.

Целият доклад е качен на интернет страница на Районен съд Исперих – https://isperih-rs.justice.bg/bg/7217

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе