Кметът Денчо Бояджиев издаде заповед с 18 мерки за противоепидемична защита на населението на Община Разград

Снимка: Данче Бозаджиева

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде заповед с 18 мерки за противоепидемична защита на населението на община Разград. Част от тях конкретизират за територията на общината мерките, оповестени със Заповед на Министъра на здравеопазването от 13 март, други са специфични за Разград и останалите населени места в общината.

Със Заповед 294/16.03.2020 г. се задължава „Еф Си си“ЕООД, която има сключен договор за почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на община Разград да извърши измиване и дезинфекция на улиците в град Разград по предварително утвърден график. ОП“Паркстрой“ пък има ангажимент към дезинфекция на спирки на градския транспорт, детски площадки, пейки, дворове на институции и социални заведения и обществени площи по предварително утвърден график. Кметовете на населени места и кметските наместници трябва да организират дезинфекция в съответните села.

62 са заразените с коронавирус у нас

Със заповедта се осигурява възможност за доставка по домовете на лекарства и стоки от първа необходимост на трудноподвижни, лежащо болни, възрастни, самотно живеещи и лица от уязвими групи. Това става след заявка на телефон 084/618 218 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч., доставки ще се извършват. По населени места съдействие ще оказват кметовете.

С кметската заповед се указва поради намалелия пътникопоток и съображения за сигурност на пътуващите в обществения транспорт да се изготвят редуцирани маршрутни разписания съгласувано с кметовете на населени места и с ИА“Автомобилна администрация“. Светофарните уредби в Разград преминават на автоматичен режим на работа без натискане на бутона за пешеходно пресичане.

МВнР повиши индекса на риск при пътуване за редица държави

Със заповедта се препоръчва да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора, към момента се извършват сватбени ритуали в „Обреден дом“, но без присъствие на гости в залата.

Ето и цялата заповед на кмета на Разград:

Въвеждат се мерки за противоепидемична защита на територията на община Разград до 29,03.2020 г., или до отмяна на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването, както следва:

1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимания, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в частни, общински и държавни училища, университети и др. обучителни институции на територията на община Разград. Въвежда се дистанционна форма на обучение. Всяко учебно заведение следва да създаде организация съобразно указанията на Министъра на образованието и науката,

2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Директорите на детските ясли и детска млечна кухня организират приготвянето и раздаването на храна при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно – организационната им форма.

4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови обществени прояви, включително спортни, културно – развлекателни и научни.

5. Преустановяват се всички мероприятия на пенсионерски клубове на територията на Община Разград.                                                                     

6. Преустановяват се посещенията на външни лица в специализираните институции и услугите от резидентен тип на територията на община Разград. Преустановяват се посещенията на пълнолетни лица и деца в социални услуги в общността.

7. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, да се организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения. Да не се допускат служители и външни лица с проява на остри респираторни проблеми и заразни заболявалия.

8. Всички собственици на търговски обекти, на които не е забранено да извършват търговска дейност, да въведат специализиран пропускателен режим в търговските помещения, като не се допуска струпване на лица в тях. Да се прилага строго спазване на утвърдените санитарно – хигиенни изисквания.

9. Превозвачите, осигуряващи обществен и таксиметров превоз, да извършват почистване на превозните средства отвътре при стриктно спазване на утвърдените санитарно – хигиенни изисквания. Поради намаления пътникопоток и от съображения за сигурност на пътуващите, по предложение на превозвачите, осигуряващи обществен транспорт, да се изготвят редуцирани маршрутни разписания съгласувано с кметовете на населените места в община Разград и органите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

10. Светофарните уредби преминават на автоматичен режим на работа за пешеходците без натискане на бутона за пешеходно пресичане.

11. „Еф Си Си България“ ЕООД, която има сключен договор за почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на община Разград, да извърши измиване и дезинфекция на улиците в гр. Разград до предварително утвърден график.

12. ОП „Паркстрой“ гр. Разград да извърши дезинфекция на спирки на градския транспорт, детски площадки, пейки, дворове на институции и социални заведения, и обществени площи по предварително утвърден график.

13. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Разград да организират дезинфекция на спирки и сгради общинска собственост, в които се предоставят административни услуги на граждани.

14. Обявявам горещ телефон за доставка по домовете при доказана нужда от закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост на трудноподвиЖни, лежащо болни, възрастни, самотно живеещи и лица от уязвими групи. Заявка може да бъде направена на телефон 084/618 218 всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа.

15. Задължавам кметовете и кметските наместници на населените места в община Разград при доказана необходимост да оказват съдействие за закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост на трудноподвижни, лежащо болни, възрастни, самотно живеещи и лица от уязвими групи.

16. Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по – голям брой хора (в това число сватби и кръщенета). Към момента ще се извършват сватбени ритуали, но без присъствие на гости в залата.

17. Кметовете на кметства, ръководителите на общински предприятия, звена, и общинските търговски дружества да издадат заповеди за управляваните от тях структури, съобразно разпорежданията на настоящата заповед.

18. Ограничава се достъпът на външни лица в сградата на общинска администрация Разград, с изключение на разположените на партерния етаж Център за административно обслужване и отдел „Местни данъци и такси“. Оптимизира се пропускателният режим, като се обособяват самостоятелни потоци за служителите, работещи в административната сграда на Община Разград и външни посетители/потребители на административни услуги, както следва:

За служители на общинска администрация Разград, областна администрация Разград и други административни звена с обособени работни места в сградата на Община Разград:

•         влизане – през западния вход;
•         излизане – през западния вход.

За външни посетители/потребители на административни услуги:

•         влизане – през официалния вход;
•         излизане – през официалния вход;
•         придвижване в рамките на партер.

При необходимост от лична среща, служителите от общинската администрация ще слизат на партерния етаж.

С цел недопускане натрупване на голям брой посетители в помещенията за административно обслужване, уведомяваме потребители да изчакват на открито на дистанция един от друг.

Потребителите на административни услуги могат да използват и възможностите за заявяване и получаването на услугите по електронен път, включително и централизирано чрез портала www.egov.bg.

Общинска администрация Разград е интегрирала модула за е-връчване към информационната си система и информира гражданите и бизнеса за възможностите, които дава системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрацията, без необходимост от физическо присъствие.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе