Поетапно се възстановяват формите на обслужване в бюрата по труда

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че продължават да действат част от мерките за работа на бюрата по труда, въведени по време на извънредното положение. В същото време от юни поетапно се възстановяват временно преустановените форми на обслужване, в т. ч. присъствените срещи с трудовите посредници, мобилните бюра по труда и груповите мероприятия с търсещи и предлагащи работа.

В тази връзка Агенцията по заетостта обръща внимание, че приемът на клиенти в офисите й ще продължи да се извършва при спазване на всички ограничителни мерки за социална дистанция. В сила е забраната за обслужване на граждани, които не са спазили задължителния 14-дневен карантинен период след завръщане от страни, за които не е отменено това изискване, както и на такива, които не разполагат с лични предпазни средства.

YouTube

Желаещите да се регистрират като безработни, както и да подадат заявление за обезщетение при безработица, могат да го направят чрез електронните и дистанционните услуги на Агенцията по заетостта и НОИ. Подаването на тези заявления може да се извърши и на хартиен носител при регистрация на място в бюрото по труда. Всички начини и стъпки са подробно описани тук.

За регистрираните търсещи работа лица, които вече са посещавали бюрото по труда и имат изготвен индивидуален план за действие, е важно да знаят, че установените комуникационни връзки с трудовите посредници за отчитане и планиране на стъпките от плана им ще се комбинират така, че задължително минимум на всеки два месеца търсещите работа лица да посещават бюрото по труда. През останалото време те ще могат да продължат да ползват консултации по телефона, а също и да получават по електронен път (чрез системата за сигурно електронно връчване) насочващи писма към работодателите, обявили подходящи за тях свободни работни места.

Въпреки че се възстановяват присъствените форми за провеждане на подбори, в т. ч. и групови, ще продължи възможността безработните лица да бъдат директно потърсени от работодатели, на които бюрото по труда е предоставило подходящи профили за обявените свободни позиции.

Клиентите, които имат личен електронен адрес, могат да комуникират с трудовия си посредник и чрез приложението „Личностен профил на търсещо работа лице”, за да планират и отчитат изпълнението на договорените стъпки за търсене на подходяща работа или обучение.

През юни всички регистрирани по електронен или дистанционен път безработни лица, които все още не са посетили бюрото по труда и не са представили изискваните документи за образование, квалификация и други, ще бъдат поканени да се явят в бюрото, в което са се регистрирали, за провеждане на среща с трудовия посредник и изготвяне на индивидуалния им план за действие. Това няма да се прилага в населени места с „огнища” на COVID-19.

С оглед улесняване на регистрираните безработни, бюрата по труда ще възобновят предоставянето на услуги в отдалечени населени места чрез мобилните бюра по труда и изнесените работни места, след съгласуване с местното общинско ръководство. Графиците за провеждане на мобилните бюра ще се публикуват на сайта на Агенцията по заетостта.

Поетапно се подновява провеждането на групови мероприятия в бюрата по труда, насочени към професионално консултиране, подпомагане, мотивиране и търсене на работа, както и трудови борси, дни на работодателя и други форми за директна среща на работодатели и кандидати за работа. На сайта на Агенцията по заетостта ще продължи да се публикува график и актуална информация за планираните и проведени трудови борси и групови мероприятия с предлагащи и търсещи работа.

Работодателите също могат да продължат да ползват въведените по време на извънредното положение дистанционни и електронни форми за обявяване на свободни работни места и подбор на кандидати за тях. Освен това постепенно ще се възстанови ритмичната дейност на мобилните екипи за работа с ключови работодатели, както и съвместните кампании и информационни събития.

Агенцията по заетостта обръща внимание на работодателите от сектора на селското стопанство, че в периода на активна работа в този отрасъл и предоставените възможности за сключване на еднодневни и краткосрочни трудови договори с безработни лица, в тяхна полза са услугите на бюрата по труда за обявяване на работните места, за които търсят сезонни работници.

Безработните, които сключват трудов договор за сезонна селскостопанска работа пък е необходимо да уведомят бюрото по труда, независимо дали трудовият им договор е за 8, 6 или 4 часа, за няколко дни или за няколко месеца. По този начин те ще осигурят запазването на правата си, включително на месечни социални помощи.

Агенцията по заетостта призовава своите клиенти да продължат да бъдат отговорни към собствено си здраве и здравето на околните, но и да изпълняват коректно задълженията си към бюрото по труда, за да могат да ползват правата си и предоставяните възможности.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе