Общинския съвет на Кубрат заседава утре, обявиха дневния ред

Общински съвет – Кубрат ще проведе заседание, което ще се състои на 30.06.2020 г. (вторник) от 14.00 часа в Ритуалната зала при НЧ  „Св.Св. Кирил и Методий“ в Кубрат и ще протече при следния дневен ред:

1.Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2019 година.
2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г. на “МБАЛ – Кубрат” ЕООД гр. Кубрат.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г. на В и К “Меден кладенец” ЕООД – гр. Кубрат.
4. Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 година.
5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.
6. Допълнение и изменение в Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат на Общински съвет-Кубрат.
7. Закриване на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ село Равно.
8. Предоставяне за управление на общински имот.
9. Продажба на незастроен имот в с. Севар.
10. Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Мъдрево.
11. Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на Община Кубрат за земеделско ползване.
12. Освобождаване от длъжност, отговорност и оттегляне овластяването като
управител на ВиК “Меден кладенец“ ЕООД – гр. Кубрат на Метин Мехмедов.
13. Приемане декларация от Общински съвет – Кубрат относно предприемане на незабавни мерки за рехабилитация на републикански пътища на територията на Община Кубрат.
14. Разни.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе