13 докладни приеха общинските съветници на юнската си сесия, само 16 участваха в гласуването за намаляване с 50% на наемите на обекти на Общинския пазар

13 от 14-те докладни, включени в дневния ред на Общински съвет-Разград за сесията днес, бяха приети от местните парламентаристи. Не получи одобрение само докладната, която предвиждаше намаление с 50% на наемите по договори за общински имоти на територията на Общинския пазар за общо 36 обекта за времето на извънредното положение.

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев не участва в заседанието, тъй като в същото време в София като председател на Контролния съвет на НСОРБ участва в заседание на ръководството на кметското сдружение.

YouTube

Заседанието на Общинския съвет се проведе в стола на ОП”Ученическо и столово хранене и почивно дело” съобразно въведените противоепидемични мерки, прекъснато бе веднъж както за почивка, така и за дезинфекция. За пръв път от началото на световната пандемия COVID-19 право на изказване преди дискусиите по докладните получи предварително заявил това гражданин. Изпълнителният директор на Центъра на съзидателно правосъдие Георги Милков коментира три от докладните в дневния ред.

В началото на сесията общинският съветник Надежда Радославова отправи благодарност към заместник-кмета Мирослав Грънчаров за организираната от него преди дни спасителната акция на коте, което бе паднало в 8-метров кладенец в квартал „Водна централа”. Общинският съветник отправи призив мястото да бъде обезопасено, което заместник-кметът малко по-късно увери, че вече е сторено, като кладенецът е запълнен и вече не представлява опасност за хора и животни.

Сред докладните, които бяха представени най-подробно и предизвикаха най-оживени дискусии сред съветниците, бе тази за изменение на бюджета на Община Разград за 2020 г. Част от измененията са във връзка с допълнителни дейности, които не са били включени в завършилия наскоро проект „Ремонти, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.Разград”. За 5 детски градини да се предвидят 36 500 лева за ремонтни дейности – решиха съветниците по предложение на заместник-кмета Полина Иванова. Изменение бе извършено и по повод дейностите от културния календар, които не се случиха заради COVID-19. С решението за изменение на бюджета бе изменен и разчетът за капиталовите разходи, свързан с ремонта на ул. „Странджа”. Там бяха предвидени средства от целевата субсидия за капиталови разходи за основен ремонт на ул. „Странджа“ в гр.Разград /от бул. „Априлско въстание“ до фурна „Лазаров“/ в размер на 200 х.лв., както и за проектиране и изграждане на две кръгови кръстовища на нея: до „БИЛЛА“ – за 120 х.лв. и на кръстовището с ул. „Грънчарска“ – за 80 х.лв. Тези средства за 2020 г. са заложени като отделни обекти /строежи/, като обособеност по смисъла на Закона за устройство на територията. Съществуващото разделение на строителните обекти би довело до различно въвеждане в експлоатация на всеки един от тях. Ситуирането на ремонтите е на ул. „Странджа“, което би довело до практически проблеми при реализацията им. В процеса на работа по реализацията на планираните ремонти общинската администрация разработи вариант, при който Община Разград може да се ползва от издаденото и влязло в сила Разрешение за строеж № РС-92 от 03.07.2019 г. за поетапно изпълнение на обект „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр.Разград“, което би спестило време за реализацията на ремонта, изразяващо се в евентуален нов инвестиционен проект, последван от изискуемите по ЗУТ процедури. В изпълнение на този вариант беше обявена обществена поръчка и сключен договор за „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр.Разград по смисъла на чл.154 от ЗУТ“. В продължение на предприетите действия е нужно строителството /ремонтните дейности и изграждането на ново кръстовище/ да бъде възложено като единен и самостоятелен строеж, каквото е и първоначалното инвестиционно намерение по проект „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр.Разград“. За тази цел е необходимо финансовите средства да бъдат кумулирани в едно перо с наименование „Извършване на строително-монтажни работи на втори участък от инвестиционен проект „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр.Разград по смисъла на чл.154 от ЗУТ“, тъй като съгласно Разрешението за строеж обектът на строителство е един и следва да бъде въведен в експлоатация съгласно изискванията на ЗУТ. Така с корекцията стойността на ремонта на ул. „Странджа” в Бюджет 2020 е 400 000 лева. 

Изменението на бюджета получи одобрението на 18 общински съветника, 8 бяха против, а 1 въздържал се.

Единодушни бяха съветниците при приемане на Общински план за младежта на Община Разград за 2020 г., Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2021 г., Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2020 г., както и при докладните, свързани с разпореждане с общински имоти – отдаване под наем, прекратяване на съсобственост, провеждане на търг за продажба.

Не получи подкрепа обаче докладната записка за намаление с 50% на наемната цена по договори за наем на общински имоти и терени на територията на Общински пазар Разград, за които наемателите са подали заявление по реда на т. 2. във връзка с т. 1. от Решение № 91 по Протокол № 7 от проведено на 30.04.2020 г. заседание на Общински съвет Разград, неотговарящо на условията за освобождаване от месечни наеми вноски, съдържащи се в Решение № 91 по Протокол № 7/30.04.2020 г. на Общински съвет Разград и приложенията към него. Предложението бе на заместник-кмета Мирослав Грънчаров и на общинските съветници: Антон Монев, Иво Димитров, Наско Анастасов, Румяна Балтова и Свилена Дечева. Докладната бе насочена към представители на дребния семеен бизнес, които се претърпели загуби във връзка със забраните и ограниченията заради COVID-19. Облекченията за тях възлизаха на 6500 лева без ДДС. Част от групите съветници имаха свои предложения за икономическо подпомагане, те не получиха мнозинство, не получи нужната подкрепа, за да се превърне в решение, и докладната на заместник-кмета и представители на 5 политически сили. Две от групите общински съветници – на ГЕРБ и ДПС – не участваха в гласуването, така останалите присъстващи съветници – 16 – не бяха достатъчни, за да влезе в сила намалението с 50% на наемите за ползвателите на 36 търговски обекта на пазара.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе