До 15 октомври приемат заявления за еднократна целева помощ за първокласници в област Разград

До 15.10.2020г. тече кампанията за приемане на заявления-декларации за еднократна целева помощ за първокласници в дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград. Размера на помощта е  250 лева, утвърден с Постановление  на Министерски съвет.

Право на тази помощ имат семейства, чийто деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходната 1 година преди подаване на заявлението е по-нисък или равен на 450 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства или в семейство на роднини или близки по реда на Закона за Закрила на детето.

YouTube

Еднократна помощ от 250 лв могат да получат осмокласници, при подадена декларация до 15 октомври

Средствата  се отпускат, за да  покрият  част от разходите за  подготовка на учениците  за  първи клас.

Заявленията-декларациии за помощта се подават в Дирекция „Социално подпомагане по настоящ адрес на родителя след записване на детето в първи клас.

     Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението;
  • удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас;

Изплащането на еднократната помощ за пъвокласници се извършва на два пъти: Половината от размера на помощта /125 лв./ се изплаща за първия учебен срок, след влизане в сила на заповедта за отпускането й; Останалите петдесет на сто от размера на помощта се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, както и в случаите, когато в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

До края на месец август 2020г. , в област Разград са подадени 399 броя заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници, отпуснатите помощи са 324 бр., като 63 заявления все още са в процес на обработка. Отказани са до момента 12 подадени заявления.

В Община Разград са приети 130 бр. заявления, отпуснати са 103 помощи, отказани са 4 заявления, а в процес на обработка са 23 бр.;

В Община Исперих са приети 97 бр. заявления, отпуснати са 77 помощи, отказани са 4 заявления, а в процес на обработка са 16 бр.;

В Община Кубрат са приети 67 бр. заявления, отпуснати са 58 помощи, отказано 1 заявление, а в процес на обработка са 8 бр.;

В Община Завет са приети 30 бр. заявления, отпуснати са 19 помощи, а в процес на обработка са 19 бр.;

В Община Лозница са приети 33 бр. заявления, отпуснати са 30 помощи, а в процес на обработка са 3 бр.;

В Община Самуил са приети 24 бр. заявления, отпуснати са 22помощи, отказани е 1 заявление, а в процес на обработка е 1 бр.;

В Община Цар Калоян са приети 18 бр., отпуснати са 15 помощи, отказани са 2 заявления, а в процес на обработка е 1 бр.;

През 2019 г. в област Разград целеви помощи за първокласници са получили общо 602 семейства

2018г. за 623 деца. Разпределението по общини е следното:

Община Разград – 207 бр. помощи;

Община Исперих – 137 бр.;

Община Кубрат –88 бр.;

Община Завет – 51 бр.;

Община Лозница – 37 бр.;

Община Самуил – 42 бр.;

Община Цар Калоян – 21 бр.

Наблюдава се тенденция към намаляване броя на еднократните целеви помощи за първокласници. През 2018г. помощи за първокласници са получили 623 семейства,  през 2017г. – 654 семейства, а през 2016г. общият им брой е бил 832 бр.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе