Предстои заседание на Общинския съвет в Кубрат

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 26 октомври (понеделник) от 14:00 часа в Ритуалната зала на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ в град Кубрат, при следния дневен ред:

 1. Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Кубрат.
 3. Даване на съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини на територията на Община Кубрат през учебната 2020/2021 г., считано от 01.12.2020 г.
 4. Промяна на предназначението на имота и сградите на училището и изготвяне на ПУП-ИПЗ за УПИ І-99, кв.36, с. Савин, общ. Кубрат.
 5. Разкриване и функциониране на нов тип социална услуга на
  територията на община Кубрат – Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в с. Савин, община Кубрат, като държавна делегирана дейност, считано от 01.06.2021 г.
 6. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав “ЕООД, гр. Разград при невъзможност кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
 7. Отделяне на Община Кубрат от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав“ ЕООД гр. Разград.
 8. Актуализиране представителството на Община Кубрат в СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“.
 9. Учредяване право на ползване на общински имот.
 10. Приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на Договор за концесия от 05.06.2008 г. № 51, том IV, вх. рег. № 2538/ 28.08.2008 г. за отдаване на концесия на язовир в землището на с. Каменово, Община Кубрат.
 11. Кандидатстване на община Кубрат по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
 12. Разни.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе