Приключи обществената поръчка за сметосъбиране в община Разград за следващите 5 години

снимка: Papalin4o Photography

„Уейст Солюшънс България“ЕООД спечели обществената поръчка за сметосъбиране в община Разград. Договорът вече е подписан и влезе в сила на 25 октомври, срокът му на действие е 60 месеца.

Обществената поръчка бе с предмет „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград”. 

YouTube

Фирмата е представлявана от управителя си Антон Статиев, а договорът е подписан от пълномощника Георги Христев. Според договора възложителят – Община Разград – заплаща на изпълнителя месечна цена за предоставяне на услугите по предмета на обществената поръчка, която се формира на база количество извършена работа за изтекъл период от 1 (един) месец по населени места, умножена по единичните цени, предложени от изпълнителя в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава  9 500 000. 00 (девет милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе