С минута мълчание в памет на Почетния гражданин на Разград Симеон Варчев започна сесията на Общински съвет-Разград

С минута мълчание в памет на Почетния гражданин на Разград Симеон Варчев започна заседанието на Общински съвет-Разград днес. Легендарният баскетболен специалист, който е родом от Разград и от 2009 г. е носител на отличието „Почетен гражданин на Разград“, почина вчера във Варна на 77-годишна възраст след дълго боледуване. Отдаването на почит към заслужилия ни съгражданин стана по предложение на общинския съветник Наско Анастасов.

YouTube

Първа точка в дневния ред на местните парламентаристи бе обявяване на решение на Общинска избирателна комисия-Разград за избран общински съветник. Клетва в началото на заседанието положи Любомир Райчев, който влезе в местния парламент на мястото на Румяна Балтова от листата на „БСП за България”.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването и Заповед №1341 от 22.10.2020 г. на кмета на Община Разград заседанието на Общинския съвет се проведе само с участието на общински съветници и представители на общинската администрация, но бе предавана онлайн на сайтовете на КИС-13 и на Община Разград. Заседанието се проведе във фоайето на 11 етаж на Община Разград с оглед спазване на дистанция между участниците в него.

Общо 16 докладни записки разгледаха общинските съветници, едната от тях бе внесена по извънреден способ. Две от докладните не получиха подкрепа.

Приети бяха обаче докладните за подаване на две проектни предложения по оперативни програми: по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2   на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, както и на проектно предложение, включено в одобрената от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ (ОПРР) „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“. По извънредния способ на сесия влезе и докладна за даване съгласие за разкриване на социалната услуга „Обществена трапезария“ като местна дейност, като по този начин ще се даде възможност за кандидатстване с проектно предложение по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ пред 2021 г.

Приета бе докладна за годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. от ОП”Разградлес” в горите, собственост на Община Разград, както и Общинският план за интеграция на ромите и други лица в неравностойно положение в Община Разград(2020-2021 г.), изменение и допълнение на Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград, както и докладната за именуване на две улици и за определяне на местоположение на площад „Независимост“ и площад „Възраждане“ в гр. Разград.

Със свое решение местните парламентаристи прехвърлиха правото на собственост на Община Хасково чрез дарение на 2 броя приплоди лами на основание договор от 14.10.2016 г. за заем на животни, сключен между Общинско предприятие „Екопрогрес“, гр. Хасково и Община Разград и анекс към договора от 31.12.2018 г., сключен между същите страни по реда на Закона за общинската собственост.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе