До 14 април продължава публичното обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г.

До 14 април продължава публичното обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Разград 2021-2027 г. (ПИРО). Поканата за провеждането му бе публикувана днес на сайта на Община Разград.

Становища и предложения за допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на [email protected] или в деловодството на общината на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А.

YouTube

Планът за интегрирано развитие на община Разград 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години. В него са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Зоните за територията на град Разград са три – Бели Лом, Орел и Бизнес зона „Перистър“. Освен трите градски  зони, в ПИРО са определени и две зони със специфични характеристики, едната включва останалите 21 населени места в община Разград, а другата – поречието на река Бели Лом от извора й до съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Разград е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Разград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове. Документът е 197 страници, включва и индикативен списък с над 50 проекта, може да се прочете ето тук: https://www.razgrad.bg/images/images/PIRO/Proekt_PIRO_Razgrad_za%20sait.pdf.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. В тази връзка Общинска администрация Разград разчита на активното участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе