Община Завет подписа договор по проект за реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж

Община Завет подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с одобрено проектно предложение за „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ с № BG06RDNP001-19.300-0001 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата цел на проектното предложение е реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа и разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

YouTube

Проектът предвижда реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж град Завет с цел създаване на по – добри условия за функционирането му. Чрез този проект ще се предостави рационална и ефективна методология за решаване на проблемите при обновяването на обществени сгради, чрез иновативни, икономически обосновани и устойчиви решения. Одобреният проект решава проблемите на обновяването на обществена сграда, повишаването на енергийната й ефективност, привежда съществуващия сграден фонд към съвременните норми и изисквания и допринася за подобряване на архитектурната среда и качеството на ползване.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе