Проверено е състоянието на находищата на червен божур в област Разград

Снимка: РИОСВ-Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности „Мющерека“, в с. Беловец, „Божурите“, в землището на с. Подайва и  „Находище на червен божур“, край с. Печеница, на територията на област Разград. Те опазват защитения вид растение червен божур (Paeonia peregrinа).

При проверки на място е установено, че растенията в с. Беловец са във фаза на цъфтеж. Там е установено най-голямо проективното покритие – групи средно от около 25-30 екземпляра, предимно в слънчевите участъци на горската територия. В местността „Божурите“ са констатирани средно групи от 4-5 екземпляра, разположени по периферията на храстови съобщества или единични групи дървесни видове. В находището в землището на с. Печеница червеният божур расте на групи от 3-8 екземпляра. В горската територия преобладават глог, шипка и др. храсти, които засенчват популацията на вида, което влошава условията за развитието на растението. Изготвено е писмо до Държавно горско стопанство -„Сеслав“ – Кубрат, които стопанисват находището, да извършат обследване на територията и да предложат подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване на състоянието му.

YouTube

В трите защитени местности не са установени нарушения на режимите, записани в заповедите им за обявяване – бране, изкореняване, палене на огън или други стопански дейности.

На територията на РИОСВ-Русе има още едно находище на чевен божур, намиращо се в землището на с. Добротица, чието състояние предстои да се оцени при контролна проверка.

Червен божур (Paeonia Peregrina) e многогодишно тревисто растение.

В България се среща в Дунавската равнина, Североизточна България, Предбалкана, Стара Планина, Западни гранични планини, Черноморско крайбрежие, Родопи и др.

Червеният божур цъфти през май и юни с червени цветове.

Видът е включен в приложение 4 на  Закона за биологичното разнообразие, което от своя страна е под регурлирано ползване, като за събирането му с лечебна цел, ежегодно се определя квота от министъра  на околната среда и водите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе