Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор за „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат“

Община Кубрат успешно приключи изпълнението на договор по проект № BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат – компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.

Общата стойност на проекта е 63 725.76.00 лева в това число: разходи по линия на ЕСФ в размер на 54 166.90 лева и национално съфинансиране 9 558.86 лева.

YouTube

Дейностите по изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ бяха възложени на доставчик на услуга от общ икономически интерес – ОП „Социални услуги” гр. Кубрат. Изпълнението на услугата „Патронажна грижа“ започна от 13.11.2020г. и продължи до 13.05.2021г. За срока на изпълнение на договора са реализирани следните дейности:
– Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда за нуждаещите се лица от целевата група: хората с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране в т. ч. мотивационна или друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност. Мобилната здравна – социална работа в контекста на предоставянето на социални услуги предлага уникална възможност за изнасяне на дейностите извън границите на институциите и възможност за достигане до много лица и техните семейства в нужда. Интегрирани здравно – социални услуги по проекта са ползвали – 75 бр. потребители в съответствие с личните потребности и предпочитания и въз основа на плана за здравни грижи и плана за социални дейности, като грижа за тях са полагали общо 18 домашни помощници, 1 психолог, 1 социален работник и 1 медицински сестри.

Екипът за реализиране на услугата извършваше ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга.

През периода се проведоха срещи за психологическа подкрепа и консултиране на потребителите, с цел изграждане на умения за водене на самостоятелен живот и преодоляване на социалното изключване извън работното време на домашния помощник и оказване на мотивационна подкрепа.

С приключването на дейностите, екипът за управление на проекта, благодари на служителите, предоставящи социалните услуги, за професионализма, за високото ниво на обслужване, получено от нуждаещите се хора.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе