Предстои публично обсъждане по реализацията на проекта за енергийна ефективност на библиотеката, Музикалната школа и Етнографския музей в Разград

снимка: Papalin4o Photography

Община Разград организира в четвъртък, 10 юни, публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“. Проектът е по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП Региони в растеж 2014 -2020 г. (ОПРР), финансирането е предназначено за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три обекта от културната инфраструктура на Разград – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, гр. Разград, Музикална школа „Илия Бърнев“ и Етнографски музей,   гр. Разград.

Общата стойност на проекта е 825 295,62 лева с ДДС. Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент, т. нар. Фонд мениджъри. За проекта на Община Разград са предвидени: безвъзмездна финансова помощ в размер на 572 079,56 лева, финансов инструмент(общински дълг) – 193 216,06 лева и собствено участие на Община Разград – 60 000,00 лева.

YouTube

Основна цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот, а специфичните цели – подобряване на материалната база на посочените по-горе три културни институции, чрез ремонтни дейности в сгради, рехабилитация на дворни/прилежащи пространства и закупуване на оборудване, предназначено за повишаване качеството на предоставените от тях услуги.

Предвижда се дългосрочният  общински дълг да бъде обезпечен по реда на Закона за особените залози върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Разград, за собствените приходи на Общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви „а“ до „ж“ от Закон  за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка на Общината, като настоящите и бъдещите вземания за наличностите по тази сметка също са обект на особен залог.

Публичното обсъждане е в четвъртък, 10 юни, от 17,00 ч. в заседателната зала на 11 етаж на Община Разград. Поканена за участие е местната общност – държавни обществени организации, общинската администрация, заинтересовани физически и юридически лица.

За свободен достъп до материалите по проекта заинтересованите могат да се свържат от 0900 ч. до 1700 ч. на тел. 084/618247 с Христина Русева, началник на отдел „Стратегическо планиране и проекти“ в Община Разград и в стая 412 да получат достъп до материалите. Могат да се запознаят с информация за проекта и на сайта на Община Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе