До 15 септември 2021 г. МИГ Исперих приема проекти за производствени инвестиции в малки и средни предприятия

Местна инициативна група Исперих приемa проектни предложения по процедура „МИГ Исперих ОПИК 1 – Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за ВОМР, по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Целта на процедурата е повишаване на производствения капацитет и производителността на малките и средни предприятия, опериращи на територията на МИГ Исперих.

YouTube

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 111 395,39 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

Подкрепа за общи производствени инвестиции, насочени към:

  • повишаване на производителността;
  • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
  • подобряване на производствените процеси, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи;
  • въвеждане на водещи технологични решения и реинженеринг на процеси, вкл. въвеждане на добри практики за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др;
  • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;
  • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

Дейности за информиране и публичност.

Проектите следва да се изпълняват на територията на oбщина Исперих.

Подаването на проектните предложения става чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16:30 ч. на 15 септември 2021 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе