Извънредна проверка за замърсяване на р. Бели Лом

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка по постъпил сигнал за замърсяване и неприятни миризми на р. Бели Лом, при с. Кривня. Не е установен промишлен източник на замърсяване. Вероятна причина за цвета на водите и неприятните миризми е увличането на тиня и наноси, вследствие на почистване на речното корито в горните участъци на реката до гр. Разград.  

Проверката е започнала от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград, при която не  са установени нарушения в работния режим.  Извършен е оглед на заустващите колектори в р. Бели Лом от промишлените обекти –  „АДМ Разград“ ЕАД и „Биовет“ АД-клон Разград. В района на колекторите на промишлените източници не е установено изпускане на непречистени отпадъчни води и отлагания по брега.

YouTube

Експертите са извършили обход на реката по течението й от изхода на гр. Разград до с. Дряновец.  Помътняване на водите на реката е констатирано визуално само в района на село Дряновец. В регулацията на селото и по теченитето на реката след него, водите са били тинести, с характерната за това миризма и  сиво-зеленикав цвят.

По информация от Областния управител на Област Разград, в средата на август са приключили дейностите по почистване на речното корито на реката от дървета, дънери, храстовидна растителност и битови отпадъци в землищата на гр. Разград и селата  Гецово, Осенец и Дряновец.   Това е причината за увличане на събраните тиня и наноси в тези участъци. На места, по бреговата ивица е забелязано червеникаво оцветяване, което се дължи на мъртва популация на червеи- тубифекс, които обитават тинестите участъци на реки и езера.

Експертите от РИОСВ- Русе са поддържали връзка с колегите си от Басейнова дирекция „Дунавски район“, които са се отзовали на подобен сигнал, с наличие на мъртва риба в рибарник, в района на с. Писанец. Със съдействието на Регионална лаборатория – Русе са взети водни проби за последващ анализ. Резултатите ще бъдат готови до седмица. Експресните анализи за нивата на разтворен кислород са били ниски, вследствие на затиняването на водата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе