Утре заседава общинския съвет в Кубрат (ДНЕВЕН РЕД)

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои утре, 31 август /вторник/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец януари 2021 г. до месец юни 2021 г.
2. Продажба на поземлени имоти на собствениците на законно построени сгради в селата Мъдрево и Точилари.
3. Удължаване срок на договор за наем за общински жилищен имот.
4. Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Сеслав – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
5. Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Детски градини – на финансово-счетоводно обслужване към обслужващо звено за оперативно управление и финансово осигуряване на функция „Образование“– второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
6. Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Севар – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
7. Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
8. Образуване на нови поземлени имоти – общинска собственост в землището на Кубрат.
9. Създаване на съвет по въпросите на социалните услуги при Община Кубрат.
10. Удостояване с награда „За принос в развитието на международните връзки на община Кубрат“.
11. РАЗНИ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе