Община Кубрат очаква граждани да се включат в приемането на план-сметката за необходимите разходи за битовите отпадъци

Кметът на Община Кубрат Алкин Неби информира гражданите, че предстои приемането на план-сметката за необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци през 2022 г.

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, който е не по-кратък от един месец от деня на уведомяването.

План-сметката се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, съгласно който кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

Управата на града очаква Вашите мнения, становища и предложения по проекта на решението за одобряване на план-сметката за необходимите разходи за 2022 г. и на самата план-сметка. Същите се подават в деловодството на Община Кубрат до 17:00 часа на 15.11.2021 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе