Общинският съвет на Кубрат заседава на 30 септември (ДНЕВЕН РЕД)

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 30 септември /четвъртък/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен ежегоден Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Кубрат за 2020 година.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат.
3. Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. и предложение за продажба на имоти от общинския горски фонд.
4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване по реда на чл. 10б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с отстраняване на явна фактическа грешка в Кадастралната карта и кадастралните регистри в землището на с. Беловец, общ. Кубрат, съгласно влязла в сила Заповед № 18-2117/26.02.2020 г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
5. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване по реда на чл. 10б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с отстраняване на явна фактическа грешка в Кадастралната карта и кадастралните регистри в землището на с. Беловец, общ. Кубрат, съгласно влязла в сила Заповед № 18-2117/26.02.2020 г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване по реда на чл. 10б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с отстраняване на явна фактическа грешка в Кадастралната карта и кадастралните регистри в землището на с. Беловец, общ. Кубрат, съгласно влязла в сила Заповед № 18-2117/26.02.2020 г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
7. Прехвърляне на краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат /прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет/.
8. Прехвърляне на извършен основен ремонт на сградна канализация на ДСП гр. Кубрат от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, към ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
9. Поставяне на паметна плоча в чест на загиналите жители в Отечествените войн от с. Севар, община Кубрат.
10. Разни.

YouTube

Заседанията на постоянните комисии към местния парламент ще се проведат в заседателната зала на Община Кубрат на 27-ми септември от 13.30 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе