Общинският съвет гласува изменение в бюджета заради проект за водородно отопление на сградата на Общината

На септемврийското си заседание днес общинските съветници от Разград приеха общо 19 докладни записки, внесени от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговите заместници Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров, Полина Иванова и Руска Вътева. Сесията на Общинския съвет продължи малко повече от 2 часа, проведе се при спазване на противоепидемичните мерки, като в залата на 11 етаж в Община Разград освен съветниците присъстваха само вносителите на докладните, които се разглеждат.

На сесията бяха избрани временни кметове на две села – Дянково и Ясеновец. И в двете престоят частични избори за кметове и в срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове длъжността ще изпълняват съответно Зелиха Ибрахим и Гюлджан Ахмедов.

На сесията бе прието и изменение в бюджета, вследствие на което ще се създаде възможност за реализиране на пилотен проект за отопление на сградата на Общината. Проектът е за внедряване на система за производство на водородно-кислородна смес по метода на импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Община Разград. Системата ще се свърже с двата котела за отопление на сградата на Община Разград и за отопление ще се подава примес от метан и водород, което ще намали разходите с 40%. Инвестицията ще се възвърне за по-малко от 2 години, системата е безопасна, тъй като водородът се вкарва в системата веднага, не се складира, намаляват се значително и вредните емисии. Внедряването на системата е ориентирано към съвременните зелени политики. Необходимите средства за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Общинска администрация Разград са в размер на 83 880 лв.

Този финансов ресурс се осигурява за сметка на планираните средства за обект „Основен ремонт на спортна зала „Абритус“ – разсрочено плащане“, които няма да бъдат усвоени в пълен размер до края на 2021 г. Докладната бе приета с 26 гласа „за“ и 2 „въздържал се“

Съветниците приеха докладна за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения минимум в 9 детски градини в общината за учебната 2021/22 г., допускане на група с брой деца под определения минимум – в детската градина в Благоево, както и на изключения от минималния брой ученици в паралелки в 9 училища в общината. По време на дискусията след зададен въпрос на заседанията на комисиите бяха оповестени и резултати от проверка на посещаемостта в ОУ“Кирил и Методий“-село Киченица, което се дофинансира с 32 694,20 лв. От справката стана ясно, че в първия ден на проверката – 24 септември – на училище са били 10 от записаните 37 деца, в следващите дни са били между 24 и 29.

На сесията бе взето решение да се учреди безвъзмездно право на ползване за 10 години върху три общински имота на сдружение „Съюз на пенсионерите 2004“ – два клуба в Разград и  един в Мортагоново.

Приети бяха и две докладни за учредяване право на строеж в поземлени имоти в бизнес зона „Перистър“ – за складова база и за автоцентър, както и за обединяване на два броя учредено право на строеж в на един собственик за изграждане на строителен хипермаркет и офиси. Съветниците взеха решение и за отдаване под наем за срок от 10 години на стрелбището за лък чрез публичен търг. В края на годината изтича концесията за ползването на комплекса от Спортния клуб по стрелба с лък „Антибиотик“.

На сесията бяха приети и докладни за отдаване под наем на свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд – 20 в землището на Раковски и 1 – на Ушинци. Взето бе и решение за учредяване на възмездни права на ползване върху части от имоти публична общинска собственост край Раковски и Гецово за настаняване на пчелни семейства.

Със свое решение съветниците разрешават да се изготви проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-схема за елементите на техническата инфраструктура за присъединяване към електроразпределителната мрежа на малка наземна фотоволтаична електроцентрала до 30kW в село Топчии.

Съветниците приеха и докладна записка за определяне на пазарна площадка за поставяне на кратковременни преместваеми обекти в Гробищния парк на Разград, на тях ще се продават цветя. 

Местните парламентаристи решиха още да стартира процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ДКЦ-I-Разград“ЕООД за срок от 3 години, тъй като през настоящата година е изтекъл договорът на настоящия управител д-р Николай Денев. Определена бе и комисията, която ще организира и проведе конкурса. Тя ще е с председател общинският съветник д-р Левент Апти, секретар – Теодора Георгиева-Бонева – началник отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ в Община Разград и членове: общинските съветници Станислава Русева и Милен Минчев, както и д-р Анатолий Стойнов от РЗИ-Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе