Общинският съвет в Кубрат ще проведе заседание в сряда (ДНЕВЕН РЕД)

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 27 октомври /сряда/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:

 1. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Кубрат за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 2. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на Община Кубрат за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
 3. Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за 2021 година.
 4. Кандидатстване с проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Пролет“ с. Севар, община Кубрат, по процедура BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“ от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г.
 5. Продажба на имот от общинския горски фонд в землището на гр. Кубрат.
 6. Прехвърляне на дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Общинско предприятие „Чистота и БКС“ гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
 7. Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
 8. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ.
 9. Удължаване на срока на договори за наем на недвижими имоти – частна общинска собственост.
 10. Застраховане на имоти частна общинска собственост.
 11. Предоставяне за безвъзмездно ползване на земи от ОПФ на Професионална гимназия гр. Кубрат.
 12. Приемане на Правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в община Кубрат.
 13. Учредяване на право на строеж в УПИ №Х, кв.65 по ПУП на с. Беловец одобрен със заповед №286/1981 г. с С.Н.М. жител на с. Беловец.
 14. РАЗНИ.

Заседанията на постоянните комисии към местния парламент ще се проведат днес, 25 октомври, в заседателната зала на Община Кубрат от 13.00 часа.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе