23 докладни записки приеха на сесия днес общинските съветници

Общинските съветници от Разград започнаха своето заседание със ставане на крака и свеждане на глави в минута мълчание в памет на жертвите на два тежки инцидента, станали през последното денонощие в България. Предложението да се отдаде почит на загиналите в пожара в Дома за възрастни хора във варненското село Рояк и при катастрофата на автомагистрала „Струма“ бе на председателя на Общинския съвет Стоян Ненчев.

Деловата част от сесията започна с внесена по извънреден способ докладна записка относно безвъзмездно придобиване на собственост върху имот публична държавна собственост след преобразуването му в частна държавна собственост. Става въпрос за т.нар. Дом на народната армия в центъра на Разград, който към момента е предоставен за управление на Областна администрация. Областният управител Иван Борисов присъства на сесията и представи своята позиция, че е нереално сградата да бъде използвана за Областна администрация и е необходимо това становище да се преосмисли. „Най-добрият вариант да се използва тази сграда е това да се извършва от Община Разград. Сградата е паметник на културата от местно значение, в нея може да се провеждат културни събития, както и сватбени ритуали, би могло да се провеждат и заседания на Общинския съвет и неговите комисии“ – обясни Кметът Денчо Бояджиев. От страна на общинска управа са правени многократни опити за придобиване на собственост на сградата, когато тя бе на Министерството на отбраната, голям е приносът на предишния областен управител Гюнай Хюсмен сградата да бъде предоставена на Областна администрация – припомни Председателят на местния парламент Стоян Ненчев. Съветниците одобриха докладната записка с 23 гласа „за“ и 4 „въздържал се“. Следващите действия, свързани с придобиване на собствеността, са внасяне в Министерски съвет на документацията заедно с решението на Общинския съвет.

YouTube

18 съветници подкрепиха предложението за изменение и допълнение на Наредба №14 на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград. Двама гласуваха „въздържал се“, а 9 – „против“. Заместник-кметовете Добрин Добрев и Полина Иванова аргументираха необходимостта от измененията и отговориха на въпросите на съветниците, свързани с изясняване на обстоятелства около предложението училищата да плащат такса смет. Представено бе писмо Министъра на образованието, който уточнява, че в държавния образователен стандарт, осигурен от държавата за всеки ученик, се включва заплащане на данъци и такси, тоест разходите на училищните управи не са за сметка на образованието на децата от общината. С изменението на Наредбата Общината също ще плаща такса смет за имоти публична и частна собственост, с изключение на имоти или части от тях, които са предоставени за ползване, на концесия или са предоставени за управление. Общината ще е освободена от тази такса само за общинските поземлени имоти в ограничителните строителни линии, заети от улици, тротоари, озеленени площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи, както и поземлените имоти, заети от естествени, повърхностни водни обекти, държавна и общинска собственост. Предполагаемият приход в общинския бюджет с това изменение на Наредбата ще е 580 000 лв. в повече, като от тези средства 179 698 лв. ще са от училищата.  Изчисленията са на база действащата към 2021 г. такса смет.

Съветниците утвърдиха и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Разград за периода 2022 г.-2025 г., както и план за действие към Програмата. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров съобщи, че вследствие на прилагане на Пилотна програма за чипиране на кучета, през настоящата година са чипирани и регистрирани 600  кучета в общината, в приюта за кучата в момента има 156 кучета, а 120 са осиновени.

Приет бе и План-извлечение за ползване на дървесина за 2022 г. от ОП“Разградлес“ в горите, собственост на Община Разград. Предвиденото количество дървесина е в размер на 40 000 куб.м. лежаща маса, което да бъде предоставено за продажба по ценоразпис, чрез добив и продажба на добита дървесина от склад. В отговор на въпрос на съветници заместник-кметът Добрин Добрев съобщи, че кризата в страната със снабдяването с дърва за огрев се е отразила и в региона по отношение на повишено търсене. ОП“Разградлес“ обаче се е справило със ситуацията и населението е с снабдено с дърва за огрев.

Две от докладните записки бяха свързани с бюджета на Община Разград за 2021 г. – за изменение в разходната част и за извършените корекции през третото тримесечие на 2021 г. Те също бяха утвърдени от местните парламентаристи.

По-голямата част от останалите докладни бяха свързани с разпореждане с общински имоти – отдаване под наем, продажба или учредяване на право на безвъзмездно ползване от неправителствени организации.

Внесена бе и докладна записка с предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Разград заради предсрочно освобождаване на двама заседатели. Предложенията от временната комисия за провеждане на процедурата бе за три кандидатури. Съветниците ги гласуваха поотделно, одобриха Павлина Русева и Петър Петров.

Последната докладна записка в дневния ред бе внесена по извънредния способ – за определяне на представител на Община Разград в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ“Св. Иван Рилски-Разград“АД. То ще се проведе на 17 декември, на него ще бъдат обсъдени избор на регистриран одитор за 2021 г., както и одобрение на бизнес програма за 2021-2023 г. на дружеството в което Община Разград е с дял от 4,36%. Съветниците определиха председателя на комисията по управление на общинската собственост и стопанство Иво Димитров да ги представлява. Той бе упълномощен да гласува „въздържал се“ и по двете точки от дневния ред на общото събрание на МБАЛ.

По време на заседанието в съдебната зала прозвучаха и аплодисменти. Така съветниците поздравиха своя колега – председателя на постоянната комисия по спорта Ремзи Реджеб, който преди няколко седмици се завърна с пореден медал от световно първенство по борба за ветерани – сребърен от шампионата в Гърция.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе