Общинският съвет на Кубрат заседава на 30 ноември (ДНЕВЕН РЕД)

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 30 ноември /вторник/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Финансиране на временен недостиг на средства с временен безлихвен заем от наличностите по сметките за чужди средства (набирателна сметка).
2. Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2021/2022 г. на територията на община Кубрат и определяне на цена за ползването им.
3. Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” -Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0001-C01/2020 г. от 04.11.2020 г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 – MИГ Завет – Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
4. Упълномощаване кмета на Община Кубрат да подпише Записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за осигуряване на авансово плащане в размер на 100% от стойността на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240-0002-C01/2021 г. от 31.03.2021 г. за проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.240 – MИГ Завет – Кубрат Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
5. Определяне начина на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2022 година.
6. Даване на съгласие за изграждане и поставяне на паметник на Хан Кубрат в поземлен имот /ПИ/ с ид. № 40422.505.2191, по КК от 2009 г., попадащ в УПИ № XII, кв.№ 50 по ПУП на гр. Кубрат.
7. Освобождаване от длъжност поради изтичане срока на договора, оттегляне овластяването като управител на “МБАЛ – Кубрат“ ЕООД – гр. Кубрат на д-р Павлина Мичева и избор на временно изпълняващ длъжността управител на “МБАЛ-Кубрат“ ЕООД.
8. Разни.

YouTube

Заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 25-ти ноември с начален час от 13.30 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе