В спокойна обстановка премина второто заседание за тази година на местния парламент в Кубрат

Общинският съвет в Кубрат днес проведе второто си за 2022 година заседание. Днес сесията премина спокойно и без особени противоречия между местните парламентаристи.
Още в началото беше приет отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от месец юли до месец декември 2021 г., включително.
Съветниците одобриха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, както и годишния доклад за наблюдението и изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

Съветниците приеха Общинския план за младежта за 2022 година, след което определиха пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.

YouTube

Кметът Алкин Неби представи докладна записка за закупуване на медицинска техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на ковид отделението на общинската болница в Кубрат.
Със сумата до 115 000 лева ще бъдат закупени пациентен монитор, електрокардиографи, инфузионна помпа за спринцовки, волуметрична инфузионна помпа, кислородни бутилки, електрически и механични болнични легла, портативна аспирационна помпа, компютърна техника и друго медицинско оборудване. За одобреното решение временният управителят на болничното заведение в Кубрат, д-р Леман Балканджиева, лично благодари на всички общински съветници. На въпрос от д-р Денислав Белинов /ЗНС/ дали болницата разполага със всичко необходимо за диагностика и лечение на пациенти кметът Неби отговори утвърдително, че болницата отговаря на всички условия.

Местните депутати разрешиха добива и продажбата на 4 000 пространствени кубически метра дървесина от общинския поземлен фонд за задоволяване нуждите на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали от войните и лица с трайно намалена работоспособност с над 50 процента инвалидност. На всяко правоимащо лице ще се предоставят по 3 куб. метра дърва за огрев на преференциални цени.

Съветниците дадоха съгласието си и за участие на Общината като партньор в съвместен проект с побратимения град Ергене в Република Турция. От представената докладна на председателя Хюсеин Юмеров стана ясно, че общините ще работят по проект за зелено бъдеще.

Местните депутати приеха също измение и допълнение на Наредба №4 на Общинския съвет, свързана с реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи – общинска собственост.

В края на заседанието бе представена и декларация от групата съветници, които на предходното заседание, бяха упрекнати за взетото решение по назначаването на временен управител на МБАЛ – Кубрат от г-жа Диана Петрова. В декларацията се казва, че като граждани на община Кубрат съветниците изразяват несъгласието си с твърденията на г-жа Петрова, че Общинския съвет е проявявал некомпетентност, че решенията на съветниците били необосновани и други.

„Считаме че позицията на г-жа Петрова е субективна, а укорителния й и назидателен тон не е добър пример от гледна точка на институцията, в която работи и чиито принципи са безпристрастност и обективност, толерантност, вежливост, почтеност и благоприличие“, гласи част от декларацията.

Председателят Юмеров заяви, че местния законодателен орган не веднъж е оказвал подкрепа в трудни моменти на Районния съд в Кубрат, припомняйки, че миналата година същите съветници са изразили отрицателното си становище във връзка с предприетата от Висшия съдебен съвет реформа, водеща до закриване или преобразуване на Районния съд, обслужващ населението в Кубратско и Заветско и превръщането му в териториално отделение.

Председателят Юмеров заяви, че Общинския съвет винаги е работил единствено и само за благоденствието на обществото.

„Приемаме градивна критика и всяко изказано мнение, становище или гражданска позиция, които биха били конструктивни и надграждащи работата ни, но изразяваме категорична позиция на несъгласие с подкопаването и уронването на авторитета на Общинския съвет и сме готови да защитим честта си с всички законови инструменти“, посочи в заключение Хюсеин Юмеров.
На заседанието бяха разгледани общо 11 докладни записки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе