Окръжна прокуратура – Разград със 100 процента успех при разкриването най-тежките престъпления

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Разград Тихомир Тодоров представи резултатите от дейността на ръководената от него структура през 2021 г. в провело се днес, 24.03.2022 г., отчетно събрание. В заседанието участваха г-н Божидар Качуров – прокурор от ВКП, г-н Огнян Дамянов – член на ПК на ВСС, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров, всички прокурори от структурата, ръководството на ОСлО – Разград.

Това е втора година, през която Районна прокуратура – гр. Разград е работила като окрупнена прокуратура. В сравнение с предходните две години, наблюдаваните преписки бележат ръст, а новообразуваните такива бележат ръст в абсолютен и спад в относителен дял спрямо общо наблюдаваните.

YouTube

Всички преписки по следствения надзор в съдебния район са решени в срок до един месец. Няма останали нерешени преписки при прокурор в срок над един месец.

Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на извършените лични проверки от прокурорите.

Относно резултатите по проведени проверки и наказателни производства за престъпления, свързани с избори /Глава ІІІ, т.14 Указания относно организацията на работа и осъществяване на контрол за законосъобразност от  Прокуратура на Република България при провеждане на избори и референдуми/, се отчитат голям брой преписки, свързани с нарушаване на изборните права. Следва да се отбележи, че Окръжна прокуратура – Разград, Районна прокуратура – Разград и прилежащите и Териториални Отделение Исперих и Кубрат са водещи по този показател, тъй като във връзка с изборите за 45-то, 46-то и 47-мо Народно събрание и изборите за президент и вицепрезидент на Република България и балотажа в прокуратурите от Разградски съдебен район са заведени много сигнали, по които са извършени съответните действия.

През 2021 година са приключени 1027 досъдебни производства. Съществено по всички досъдебни производства, образувани за престъпление по чл.115 и чл.116 от НК, така наречените посегателства срещу живота, няма неразкрити убийства и разследванията се провеждат в изключително кратки срокове.

За поредна година най-голям дял в категорията са престъпленията по транспорта, между които свързани с управление на МПС след употреба на алкохол и управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, както и на извършените престъпленията по чл. 343 от НК, следвани от престъпленията против собствеността. Приоритетно са били наблюдавани преписките и производствата, водени срещу домашното насилие.

Отново голям дял от образуваните досъдебни производства се пада на престъпленията, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества. Обяснимо, предвид световната пандемия от COVID-19, на трето място са престъпленията по чл. 355 от НК – 18 броя.

Следва да се подчертае също така, че по всички постановени влезли в сила присъди за отчетния период, само две лица с наказание „лишаване от свобода“ са били неиздирени, но за тях е постановен и съответния акт – Европейска заповед за арест.

През 2021 г. съставът на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Разград се увеличи с трима нови членове. Тримата младши следователи, които благодарение на своите знания, умения и указаното съдействие от страна на прокурорите, следователите и служителите в прокуратурата, се адаптираха успешно и изпълняват отговорно и в срок служебните си задължения.

Не на последно място, изключително добрите резултати на Окръжна прокуратура – Разград, Районна прокуратура – Разград и прилежащите и Териториални  отделения Исперих и Кубрат се дължат на отличното взаимодействие с разследващите органи от всички структурите на ОД на МВР в града.

Въпреки обявената и продължителна пандемична обстановка, която отново създаде затруднения в работата на всички структури и изправи прокурори и служители пред нови предизвикателства, продължи адекватна реорганизация, за своевременно и срочно изпълнение на служебните задължение, на всички работещи в структурите от териториалния обхват на Окръжна прокуратура – Разград.

В заключение Тихомир Тодоров поздрави своите колеги за успешната година, която изпращат, и им пожела да бъдат още по-непримирими към законовите нарушения и устремени към постигане на професионални успехи в борбата с престъпността във всичките й проявления.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе