Предстоящо заседание на Общински съвет-Кубрат (ДНЕВЕН РЕД)

Общински съвет – Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 30 март 2022 г. /сряда/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кубрат, при следния дневен ред:

 1. Приемане бюджета на Община Кубрат за 2022 година.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.
 3. Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за 2022 година.
 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.
 5. Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-19.240-0001 „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат“.
 6. Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-19.240-0002 „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2“.
 7. Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”.
 8. Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” за 2022 година съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 9. Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в село Сеслав.
 10. Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в село Бисерци.
 11. Продажба на незастроени имот в селата: Сеслав, Севар и Звънарци.
 12. Провеждане на търг чрез явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
 13. Отдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Божурово, общ. Кубрат чрез търг с тайно наддаване.
 14. Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година без търг или конкурс.
 15. Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землището на гр. Кубрат.
 16. Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на имоти от Общинския поземлен фонд в землището на гр. Кубрат.
 17. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Кубрат за 2022 г.
 18. Определяне на основните месечни заплати на кмета на община Кубрат и на кметовете на кметства в община Кубрат, считано от 01.04.2022 г.
 19. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Кубрат за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 20. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност- кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.

Заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет ще се проведат на 28 март /понеделник/ в Заседателната зала на Община Кубрат от 13.30 часа.

YouTube

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе