С 23 гласа „за“ бе приет бюджетът на Община Разград за 2022 г.

23-ма общински съветници подкрепиха докладната на Кмета Денчо Бояджиев с проекта за бюджет за 2022 г. Това стана на заседанието на местния парламент днес. Общо 21 докладни записки утвърди Общинският съвет.

Дискусията по докладната за проектобюджета бе кратка. Общинският съветник Калоян Монев обяви, че групата на ВМРО-Кауза Разград ще подкрепи докладната, тъй като голяма част от проблемите, които жителите на общината поставят, намират решение в проекта. Той апелира към завишаване на контрола върху честота на сметосъбирането, налагане на санкции за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, както и за използване на видеонаблюдението по детските площадки за установяване и санкциониране на вандалите, които увреждат съоръженията.

YouTube

Общинският съветник Елка Неделчева от БСП квалифицира бюджета като „инвестиционен“, тъй като в различни сфери са завишени заложените средства. За дейности по опазване на околната среда и ремонти са предвидени с 900 000 лв. повече в сравнение с предходната година, 800 000 лв. повече са средствата във функция „Почивно дело и култура“, 380 000 лв. повече за икономически дейности. Увеличение има и при средствата за поощряване на даровити деца – заяви Елка Неделчева. По думите й проектът за бюджет дава възможност за поддържане и развитие на инфраструктурата и в същото време няма да позволи да бъдат нарушени рутинните дейности и услуги, които предоставя Общината.

23-ма съветници гласуваха „за“ приемането на докладната с проектобюджета, 1 бе „против“, а 3 „въздържали се“.

Общият размер на общинския бюджет за 2022 г. е 70 511 107 лв. Приходите за делегирани държавни дейности са 44 403 517 лв., за местни дейности – 26 107 590 лв. Най-голяма част от разходите са в сферата на образованието – 31 083 839 лв. Размерът на капиталовите разходи е 16 558 208 лв., от които 3 982 725 лв. – по бюджета на общината, а 12 575 483 лв. – по оперативни програми.

Одобрение получиха и останалите 20 докладни записки внесени на заседанието на Общинския съвет от Кмета Денчо Бояджиев и заместниците му Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Докладната за бюджета бе втора в дневния ред, преди нея съветниците единодушно с 26 гласа „за“ одобриха докладна за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 40 години. Докладната е свързана с постъпилото през 2021 г. от „Биовет“АД инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствено потребление от еленергия на производствената площадка на дружеството в Разград на навостроящите се завод за производство на ваксини и ферментационен завод. Докладната касае имот с площ 403 928 кв.м. в местността „Кору дере“,  предвидената в нея цена на възмездното право на строеж е 559 268 лв. Това е пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, данъчната оценка е в размер на 20 034,80 лв. В докладната записка се предвижда срокът за въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа да е 60 месеца.

Съветниците одобриха и: бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград; изменение на Наредба №16 за управление, ползване и разпореждане със земите на общинския поземлен фонд, с което се актуализират цените наемите и арендите на пасища, мери и ливади в съответствие с годишната инфлация за предходната стопанска година; изменение на Наредба №21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ по отношение на актуализиране на наемните цени в съответствие със статистическия отчетен индекс за предходната година; приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2021 – 2028 г.; изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г.; определяне на Годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване на територията на Община Разград; учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот-частна общинска собственост на сдружение „Туристическо дружество „Буйна кръв“; докладни за разпореждане с общинска собственост – продажба, отдаване под наем; удължаване на срокове за реализация на инвестиционни намерения.

Единодушно – с 26 гласа „за“ – бе прието и решението за изменение на Наредба №14 на Общинския съвет за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги. То е свързано с отпадането на таксите за детски градини и детски ясли. Предвижда се решението да влезе в сила от 1 април 2022 г. Целта му е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини.

Повече въпроси съветниците имаха по две от докладните, които бяха обсъждани заедно, но гласувани поотделно – за внесените съгласно Закона за управление на отпадъците в РИОСВ-Русе месечни обезпечения и отчисления за 2021 и 2022 г. Кметът Денчо Бояджиев и заместник-кметът Добрин Добрев обясниха, че се проучват възможности за използването на тези средства за експериментално въвеждане на нова технология – въвеждане на подземни контейнери за отпадъци и чипове за отварянето на съдовете за смет. Контейнерите са с вместимост, равна на 3-4 съда за смет тип „бобър“, представляват специален вид чувал, огнеустойчив и здрав, част от контейнера е над земята. Въвеждането на този тип контейнери със специално разработен софтуер ще осигури по-добра отчетност на събирането на боклука. Обмисля се първоначално да се изберат и подготвят гнезда в различни квартали, където да бъде въведен този метод на сметосъбиране.

Единодушно бе решението и по последната докладна в дневния ред на сесията – удостояване с наградата на името на акад. Анание Явашов. 24-има съветници подкрепиха предложението „за постигнати високи резултати в областта на научните изследвания, съхраняване, опазване и популяризиране на историческото наследство на Разград и региона“ призът да бъде връчен на дългогодишните музейни работници Елена Иванова и Марина Босева. Наградата се връчва по случай 18 май – Международният ден на музеите, тя е учредена през 1982 г., досега има 9 носители на този приз.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе