Две докладни записки приеха днес на извънредна сесия общинските съветници

Две докладни записки приеха на извънредна сесия днес общинските съветници, и двете с пълно единодушие без гласове „против“ и „въздържал се“. Заседанието на Общинския съвет бе свикано заради необходимостта от закупуване на нов рентгенов апарат за „ДКЦ-I-Разград“, което може да стане по облекчена процедура до 3 месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка. След насрочването на сесията обаче е станало ясно, че в „Биовет“АД са изпълнили още една от необходимите по закон административни процедури, за да реализират инвестицията си във фотоволтаична централа, а следващият необходим етап е решение на Общинския съвет за обявяване за частна общинска собственост на поземления имот от 403 929 кв.м.  В началото на заседанието си съветниците одобриха с 26 гласа „за“ предложението тази докладна да влезе в дневния ред.

Като първа бе обсъдена докладната за новата апаратура за „ДКЦ-I-Разград“. На сесия тя влезе с предложенията от заседанията на комисиите по бюджет и здравеопазване – с допълнителна аргументация и с допълнено име на апарата – стационарна директно дигитална графична рентгенова уредба. Необходимите за закупуването й средства са до 160 000 лв. Докладната бе представена от заместник-кмета Добрин Добрев, а на част от въпросите на съветниците относно финансовата аргументация отговори заместник-кметът Полина Иванова.

YouTube

Г-н Добрев припомни, че управителят на ДКЦ д-р Николай Денев е отправил искане за съдействие за закупуване на нов апарат през февруари. В документа д-р Денев обяснява, че рентгеновият апарат, който в момента се използва в лечебното заведение, е закупен втора употреба през 2010 г., често се поврежда, а резервни части за него трудно се намират, последният път се е наложило спиране на работа в това направление за дълъг период. Апаратурата е най-натоварената в ДКЦ-I, приходите от ирисова диагностика са около 25% от общите приходи на лечебното заведение. Съгл. Чл. 13 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение 3 месеца след отмяната на епидемичната обстановка разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при закупуване на медицинска апаратура, необходима за диагностика и лечение на заразените пациенти, което ще облекчи процедурата по закупуване на апарата и той по-скоро ще може да се използва при диагностика на пациентите на ДКЦ-I. В докладната бе указан и срок за срок за подписване на договор за закупуване – до 30 юни, указан е и начинът на осигуряване на средствата – с компенсираща промяна в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ за сметка на § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Докладната записка бе одобрена с 27 гласа „за“.

По втората докладна записка – относно промяна в характера на собствеността от публична общинска в частна общинска на поземлен имот с идентификатор 61710.477.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Разград – имаше само един въпрос за дискутиране. В отговора на питането на общинския съветник от „Демократична България“ Пейчо Георгиев защо се налага докладната да се гледа на извънредна сесия се включи и изпълнителният директор на „Биовет“АД Теменуга Газдова. Тя припомни, че инициативата дружеството да направи инвестиция за изграждане на фотоволтаична централа стартира в началото на 2021 г. Оттогава, макар фирмата да е инвеститор „Клас А“, все още текат административни процедури. Няколко от необходимите решения са взети от Общински съвет-Разград, едно от първите бе учредяване възмездно право на строеж, последвали са и решения и разрешителни от различни други институции. Последното решение е на Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието, с което е променено предназначението на поземления имот, предвиден за фотоволтаичната централа – от територия вид „Земеделска земя“ с начин на трайно ползване „Пасище“ на територия вит „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За електроенергийно производство“. Следващият етап от административните процедури е приемане на решение от Общинския съвет за обявяване за частна общинска собственост на поземления имот и по-скорошното му приемане ще спести време и ще доближи инвеститора до реализацията на инвестицията, за което ще бъде ангажирана и работна ръка от региона – обясни Газдова. Тя допълни, че общата стойност на инвестицията ще надвиши 40 милиона лева. Докладната записка бе приета с 26 гласа „за“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе