От утре временни мерки срещу COVID-19 и в област Разград (ОБНОВЕНА)

Към 22 юли броят на областите, попадащи в Етап 1, е 19. В тези населени места се наблюдава нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19 и увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти със SARS-CoV-2. Съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на конкретната област.

Припомняме, че от 19 юли временни противоепидемични мерки действат на територията на областите София град и Бургас, от 20 юли – в Софийска област, Добрич и Ямбол, а от 21 юли – в Габрово, Варна, Враца, Сливен и Силистра.

YouTube

Новите 8 области, в които се въвеждат временни мерки от утре, 22 юли, са Пловдив, Благоевград, Кюстендил, Монтана, Перник, Разград, Стара Загора и Хасково.

Временни противоепидемични мерки срещу разпространението на  COVID-19 влизат в сила от утре /22.07.2022 г./ в област Разград. Мерките ще останат в сила до 22.08.2022 г. включително. Заповедта за въвеждането им е на Министерството на здравеопазването, като документа е съгласуван с Главния държавен здравен инспектор. Решението е взето след изчисления на база множество данни, касаещи разпространението на болестта в област Разград.

Мерките предвиждат задължително носене на маски в лечебни заведения, аптеки, дрогерии и оптики, в социални домове и градския транспорт. Задължително е и спазването на спазването на дистанция от 1,5 м. на обществени места, където има струпване на хора, включително в търговски обекти и други закрити пространства, като там е задължително да има и дезинфектанти. 

Ето и пълния текст на заповедта за въвеждане на временни противоепидемични мерки в област Разград:

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Разград за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г. вкл., както следва:

Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, градски транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 1.

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Заповедта да се съобщи на директора на ОД на МВР-Разград, кметовете на общините и областния управител на област Разград – за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Разград.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Регионалната здравна инспекция – Разград.           

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Разград пред Административен съд – Разград по реда на АПК.

Заповедта подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението ѝ.

От 23 юли противоепидемични мерки ще бъдат въведени и на територията на област Ловеч.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе