Общинският съвет на Кубрат заседава на 31 август (ДНЕВЕН РЕД)

Общинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 31 август /сряда/ 2022 г. от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Кубрат за 2021 година.
2. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец януари 2022г. до месец юни 2022г. включително.
3. Информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022г.
4. Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2022 година.
5. Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи (компютри и хардуерно оборудване) от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно управление – Кубрат.
6. Прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат (прехвърляне на активи от един разпоредител с бюджет на друг разпоредител с бюджет в системата на първостепенния разпоредител с бюджет в рамките на отчетна група Бюджет).
7. Прекратяване на съсобственост на сграда по реда на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността и продажба на земя на основание чл. 35 ал. 3 от ЗОС и чл. 43 от Наредба № 4 на ОбС – Кубрат.
8. Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 05058.350.1 в землището на с. Божурово.
9. Отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землището на с. Мъдрево, общ. Кубрат.
10. Предложение за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград за мандат 2023г. – 2026г.
11. Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за училищен павилион за закуски, находящ се в СУ “Христо Ботев“- гр. Кубрат.

YouTube

Заседанията на Постоянните комисии към Общинския съвет ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 29 август 2022 година с начален час от 13.30 часа.

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. КУБРАТОбщинският съвет в Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се…

Posted by Община Кубрат on Wednesday, August 24, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе