Местният парламент в Кубрат актуализира общинския бюджет

Местният парламент в Кубрат проведе осмото си редовно за тази година заседание, на което бяха гласувани и приети общо 11 докладни записки. Вносители на докладите бяха кметът Алкин Неби, председателят на местния законодателен орган Хюсеин Юмеов и заместник-кметът Женифер Пойраз.

Още в началото и без изненади съветниците приеха Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за 2021 година, както и отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително.

YouTube

По време на заседанието беше представена информация за изпълнението на Общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към края на месец юни 2022 година. Мнозинството от съветниците одобриха и предложена актуализация на бюджета за тази година, която в приходната и разходната част бе увеличена в размер на 470 000 лева.

Местният парламент одобри единодушно прехвърлянето на краткотрайни и дълготрайни материални активи, включващи компютри и хардуерно оборудване от Община Кубрат, на полицеското управление в Кубрат. Прехвърлени бяха също дълготрайни и краткотрайни материални активи от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, към Общинското предприятие „Социални услуги” в Кубрат, като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат.

Съветниците одобриха предложение за определяне на общо четирима съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград за мандат 2023 – 2026 година, след което одобриха и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за училищен павилион за закуски в кубратското СУ “Христо Ботев“.

По време на редовната сесия двадесет съветници дадоха съгласието си за право на ползване на постоянен пчелин в имот от Общинския горски фонд в землището на село Божурово за период от 6 години, като подкрепиха и отдаването под аренда чрез публично оповестен конкурс на поземлени имоти в землището на село Мъдрево.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе