Пет години европейска подкрепа за българските фирми в Китай

Континентален Китай е един от търговските партньори на България и правата върху интелектуалната собственост са определящ фактор за създаване на такава търговия

Европа изнася технологии и ноу-хау, но ако предприятията от ЕС не бъдат защитени, може да станат жертва на нарушения. Защитата и правоприлагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) са основно предизвикателство за предприятията от ЕС, които искат да разширят дейността си на нови пазари.

YouTube

През 2021 г. с износ на стойност 1 120 милиона евро България е търгувала основно с фабрични изделия — главно цветни метали и изделия от метали на стойност 601 млн. евро (54 % от износа за Китай), сурови материали — главно метални руди и метални отпадъци на стойност 203 млн. евро (18 % от износа за Китай), и храни и живи животни — главно фуражи за животни и зърнени храни на стойност 121 млн. евро (11 % от износа за Китай).

Към 1 януари 2020 г. в сила са били 1,6 милиона регистрации на марки на Европейския съюз (марки на ЕС), съдържащи над 4,4 милиона свързани класове стоки и услуги, като средният темп на годишния ръст е 5,6 % (2010—2019 г.). Мнозинството от заявките за марки на ЕС са продължили да идват от територията на Съюза, като техният среден дял е 68,3 % от общия брой подадени заявки. Германия е заемала водещо място с най-много подадени заявки в ЕС и в света, следвана от други големи икономики в ЕС като Италия, Испания и Франция. Информация за България може да се намери тук[1].

Във връзка с равносметката на постиженията изпълнителният директор на EUIPO Кристиан Аршамбо заяви:

„През последните пет години IP Key China съпътстваше предприемачите, малките и средните предприятия, научните изследователи и творческите мислители, за да защитава интелектуалните активи, които осигуряват бъдещето на тяхната стопанска дейност в Китай. С нетърпение очакваме да продължим да играем важна роля в укрепването на механизма за диалог по въпросите на интелектуалната собственост, който е съществен аспект за подобряване на прозрачността и предвидимостта на системите за ИС.“

 Проектът допълваше диалога и работната група по въпросите на ИС между ЕС и Китай, координирани от двете страни. В съответствие с него тези дейности изведоха действително на преден план интересите на предприятията от ЕС чрез постигане на напредък в обмена с Китай по въпроси, свързани с преодоляването на конкретните предизвикателства по отношение на правата върху ИС.

По повод на деветото издание на икономически и търговски диалог на високо равнище между ЕС и Китай, проведен през юли 2022 г., изпълнителният заместник-председател и член на Европейската комисия, отговарящ за търговията, Валдис Домбровскис подчерта:

„Много е важно да се гарантират истински еднакви условия на конкуренция за дружествата от ЕС, които осъществяват дейност в Китай. ЕС и Китай са ключови търговски партньори и трябва да продължим диалога помежду си, за да осигурим по-голямо сближаване на Китай към стандартите на ЕС и международните стандарти за защита на ПИС.“

Постижения

 През последните пет години работата на IP Key China е била насочена към улесняване на пазарния достъп за фирмите, предприятията и новаторите от ЕС посредством сътрудничество с китайските органи, стопански асоциации и други публични и частни заинтересовани страни. Този принос беше осъществен чрез подобряване на разбирането на пазара и усъвършенстване на прилагането на законодателството в областта на ИС и на системите за правоприлагане в областта на ИС в Китай.

Предоставените от IP Key China надеждни оценки на китайското законодателство хвърлиха светлина върху съществените разлики спрямо съответното законодателство в областта на интелектуалната собственост в ЕС. В анализа бяха обхванати широк кръг аспекти, например ответните мерки спрямо фалшифицирането и пиратството, производствата по спорове, свързани с ИС, общите положения, свързани с правоприлагането в областта на ИС, и други полезни данни, които бяха предоставени на вниманието на европейските предприятия.

Освен това проектът се включи в допълнително сътрудничество с Китай след подписването на двустранното споразумение между ЕС и Китай, чието предназначение беше да се защитят 100 европейски географски указания в Китай и 100 китайски географски указания в ЕС.

IP Key China даде и съществен принос във връзка с интегрирането на данните за марки, предоставени от Китайската национална администрация по интелектуална собственост (CNIPA), вследствие на което над 32 милиона китайски марки станаха достъпни в инструмента за търсене и базата данни на марките „TMview“[2]. През 2020 г. EUIPO и CNIPA подписаха споразумението относно обмена на информация за марки, с което се договориха за взаимен обмен на данни относно китайски национални марки и марки на Европейския съюз[3].

Освен това бяха организирани поредица от семинари и прояви, като същевременно в полза на дружествата от ЕС бяха предоставени на разположение безплатни обучения онлайн и на място от експерти в областта на ИС, публикации, информационни листове относно китайския пазар и случаи от практиката. Междувременно от създаването си през 2008 г. денонощната услуга на информационното бюро за защита на интелектуалната собственост за МСП в Китай отговаря на конкретни въпроси с цел предоставяне на услуга за помощ на първа линия в областта на ИС за малките и средните предприятия, които осъществяват дейност на китайския пазар или възнамеряват да получат достъп до него.

Защо Китай?

 Континентален Китай е един от ключовите търговски партньори на ЕС и правата върху интелектуалната собственост са определящ фактор за създаването на такава търговия от страна на фирмите от ЕС.

През 2021 г. Китай е третият по големина партньор за износ на стоки от ЕС (10,2 %), като дружествата от ЕС изнасят обем на стойност 223,4 млрд. евро за Китай и търгуват основно с машини и превозни средства (52 % от износа за Китай), други фабрични изделия (20 %) и химикали (15 %)[4]. Трите най-големи износителки за Китай от ЕС са Германия (104 655 милиона евро), Франция (24 028 милиона евро) и Нидерландия (15 906 милиона евро).

Ангажираността на ЕС с Китай в областта на търговията се ръководи от Стратегическите перспективи на ЕС от 2019 г., в които се насърчават взаимността, еднаквите условия на конкуренция и лоялната конкуренция.

 Предизвикателства

 През последните години е постигнат значителен напредък по отношение на законодателството. Голям принос за това имат механизмите за диалог, ангажирането на големи мрежи от заинтересовани страни и IP Key China. В много области защитата на ПИС и правоприлагането в тази област все още не са достатъчно ефективни и продължават да съществуват предизвикателства като липса на прозрачност и недостатъчно правоприлагане в областта на ПИС[5]. Съществуват значителни притеснения по-специално по отношение на тълкуването на изискванията за патентоспособност, липсата на достатъчна правна защита от недобросъвестно подаване на заявки за регистрация на марки[6] и защитата, която се предоставя за търговските тайни. Нововъзникваща тревога е свързана с предоставянето на увереност за справедливо и недискриминационно третиране в дела в областта на конкуренцията, образувани срещу чуждестранни носители на права[7].

 

Бъдещето

 

В следващия етап на проекта IP Key China ще се разгледа постигането на напредък в сближаването на стандартите на Китай, на ЕС и международните стандарти за защита на ПИС с по-силен акцент върху свързаните с правоприлагането аспекти. Ще се обърне внимание и на укрепването на партньорствата и стратегическата ангажираност с предприятията, осъществяващи дейност в Китай, както и с браншови асоциации. Бъдещите усилия ще бъдат насочени и към осигуряване на по-силно участие на секторните институции в ЕС и неговите държави членки в партньорски обмен с китайските им колеги по теми от взаимен интерес.

БЕЛЕЖКА ЗА РЕДАКТОРИТЕ

ЗАЩО ДА СЕ АКЦЕНТИРА ПРАВОТО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ (ПИС)

Интелектуалната собственост е ключов фактор за конкурентоспособността на предприятията в световната икономика. Тя осигурява възвръщаемост на инвестициите в иновации и има особено значение за МСП, когато интернационализират своята дейност, но често разполагат с ограничено време и ресурси и с ограничени знания по какъв начин ИС може да е ценна за тяхната дейност. Освен това целта на Плана за действие в областта на интелектуалната собственост от 2020 г. е да се укрепят икономическата устойчивост и възстановяване на ЕС посредством даване на възможност на творческите и иновативните индустрии в ЕС да запазят водещата си световна роля и посредством ускоряване на екологичния и цифровия преход на Европа.

Правата върху ИС са от съществено значение за подпомагане на защитата на иновациите срещу конкурентите, а свързаните с ИС активи са значим източник на парични потоци посредством сделки за лицензиране или продажба на ИС и представляват значителен притегателен фактор за привличане на инвеститори. От проучване, публикувано през 2019 г. от EUIPO и Европейското патентно ведомство (EPO), е видно, че отраслите, в които интензивно се използват ПИС, са генерирали почти 45 % от общата стопанска дейност (БВП) в ЕС на стойност 6,6 трилиона евро. Освен това на тях се дължат и 96 % от износа на стоки от ЕС към останалата част на света. Бумът на електронната търговия вследствие на пандемията породи трудни проблеми за предприятията и за лицата, определящи политиката, които трябваше да се справят с експонентно увеличаване на практиките на фалшифициране и пиратство онлайн[8]. Тези случаи засягат различни видове ПИС, например патенти, марки, авторски права, както и нелоялна конкуренция, както се посочва в проучването.

[1] EUIPO Statistics for European Union Trade Marks 1996-01 to 2022-06 Evolution (Статистически данни на EUIPO за марките на Европейския съюз: развитие от януари 1996 г. до юни 2022 г.)

EUIPO Statistics for Community Designs 2003-01 to 2022-06 Evolution (Статистически данни на EUIPO за промишлените дизайни на Общността: развитие от януари 2003 г. до юни 2022 г.)

[2] https://ipkey.eu/en/china/news/ip-key-china-work-achievement-trade-marks

[3] https://ipkey.eu/en/china/news/virtual-meeting-cnipa-and-signature-agreement-exchange-trade-mark-information.

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220401-1

[5] https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en.

[6] Trademarks: The Impact of the 2019 Amendment of the Chinese Trademark Law: Study (Марки: Въздействието на изменението от 2019 г. на китайския закон за марките: проучване), точка 2.4 относно недобросъвестните марки: https://ipkey.eu/en/china/activities/impact-2019-amendment-chinese-trademark-law-study.

[7] https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/ANNEX-9_IPKey-China.pdf.

[8] Study on New Development of Online Counterfeiting and Piracy in China: Legislation, Practices and Cases (Проучване относно ново развитие във фалшифицирането и пиратството онлайн в Китай: законодателство, практики и случаи): https://ipkey.eu/en/node/1663.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе