Ефективно използване на бързите производства като начин за постигане на бързи резултати в борбата с престъпността отчете Окръжна прокуратура-Разград

Отчетно събрание на Окръжна прокуратура – Разград събра днес прокурори и следователи от областта. Гости на представянето на резултатите от дейността на структурата бяха Огнян Дамянов – член на Прокурорската колегия на ВСС, прокурорът от отдел „Специализиран“ при ВКП Димитър Лещаков, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна – апелативен прокурор Владимир Чавдаров. Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров представи пред присъстващите доклад – анализ за постигнатото през изминалата 2022 година.

През настоящия отчетен период, организацията на работа в прокуратурите от Разградски съдебен район е била на добро ниво. Утвърдените добри практики за взаимодействие и екипния принцип на работа с органите по разследването при ОД МВР – Разград и през 2022 година са били водещи в съвместната работа. Комуникацията с месната власт и представителите на различните държавни органи в областта също е била на високо ниво.

YouTube

Анализът на данните за дейността на прокуратурите в региона по досъдебната фаза на наказателното производство през 2022 г. показва спад по отношение на новообразуваните следствени преписки, но тенденция на ръст по отношение на новообразуваните досъдебни наказателни производства за съдебния район като цяло. Налице са също много добри резултати по отношение срочността на решаване на преписките и досъдебните производства, както и по отношение качеството на тази прокурорска дейност, обусловени от постоянен висок дял на потвърдените прокурорски актове при инстанционен и служебен контрол.

Наблюдава се ръст на новообразуваните бързи производства спрямо предходните две години. Наред с повишаването на този показател, като положителен такъв следва да се отчете и 50% намаление на дела, в който бързите производства се преобразуват в досъдебни производства с разследване по общия ред. Ефективността на разследването на бързите производства в аспекта на приключването и решаването им като такива бележи ръст спрямо 2021 г.

Броя на внесените в съда досъдебни производства бележи лек спад в сравнение с 2021 година, като остава нерешен проблема с изготвяне в разумни срокове на назначените по досъдебните производства експертизи, водещи и до забавяне приключване на разследването в кратки срокове.

През отчетния период се е увеличил броят на прокурорските актове, внесени за разглеждане в съда спрямо предходните два периода – съответно с 16,33% спрямо 2021 г. и с 0,52% в сравнение с 2020 г. Броят на осъдените и санкционирани лица през 2022 г. също бележи ръст спрямо предходните две години, също и осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт.

Извода, който може да се направи е, че през 2022 г. се наблюдава ръст спрямо 2021 г. по всички основни показатели: общ обем на прокурорската дейност, прокурорски актове внесени в съда, общо участия в съдебни заседания и общо други актове и дейности по всички видове надзори.

Няколко са основните приоритети в дейността на Окръжна прокуратура – Разград през 2023 година. Един от тях е запазването на добрите резултати относно срочността на решаване на следствените преписки и досъдебните производства и подобряване на ефективността на приложение на ускорената форма на разследване. Подобряването на ефективността от дейността на наблюдаващите прокурори по ръководство и надзор върху разследването, с оглед осигуряване на по-добро качество на досъдебните производства и ефективен контрол от административните ръководители за спазване на сроковете за извършване на разследването и на сроковете за мерките за процесуална принуда също остава важна цел за настоящата година.

Сред приоритетите на Окръжната прокуратура в Разград е и подобряване в качеството на работата на прокурорите, изготвянето на качествени прокурорски актове и намаляване броя на върнатите дела и оправдателните присъди. Конкретен акцент се поставя върху повишаване ефективността в противодействие на престъпленията свързани с корупция и незаконен трафик на наркотици.

Модернизацията и дигитализацията все по-осезаемо навлизат в работата и на прокурорите, като през 2023 година ще продължи усилената работа по използване на възможностите на информационните системи за преминаване от хартиен към електронен обмен в изпълнение на стратегията за електронно правосъдие по отношение на документооборота.

И не на последно място сред приоритетите се нарежда повишаването на общественото доверие в дейността на прокуратурата чрез провеждане на активна медийна политика, свързана с отразяване на работата на всички прокуратури в Разградски съдебен регион. Осъществяване на ефективна и ефикасна медийна политика, в съответствие с утвърдените от Главния прокурор Правила за медийна комуникация в ПРБ. Предоставяне на своевременна и пълна информация на обществеността за работата на прокуратурата.

В заключение окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров призова своите колеги да не спират да развиват професионалните си умения, да бъдат отдадени на своята работа и, въпреки всички трудности от последните години, да не спират да защитават интересите на българските граждани, законите на страната и Конституцията.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе