132 деца са регистрирани за първокласници още в първите часове на отварянето на системата за електронен прием

Успешен старт на електронната система за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград и във втората година от прилагането й. За пръв път системата бе използвана за учебната 2023/24 г.

Тестовият период на системата за учебната 2024/25 г. бе миналата седмица от 8 до 10 май, а днес, 13 май, стартира официалната регистрация. От 10,00 ч. до 13,30 ч. почти половината от подлежащите за прием деца бяха регистрирани – 132.  Общият брой на подлежащите на прием в шестте градски училища деца е 315. Освен подлежащите за първи клас 7-годишни деца, електронният прием включва и тези, които ще постъпят в първи клас на 6-годишна възраст, както и тези, които са отложени с една година – 8-годишни деца.

YouTube

Припомняме, че всяко от предвидените три класирания ще се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, публикуван на публичния сайт за прием, както и на официалната интернет страница на Община Разград, секция „Образование, младежки дейности и спорт“. Системата ще бъде отворена до 23:59 ч. на 24 май 2024 г.

Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия регистрационен номер в следващи класирания и не е необходимо да се създава ново заявление. Резултатът от всяко класиране ще бъде виден в профила на заявителя в електронната система. При отказ от записване на класирано дете, то губи мястото в училището, за което е класирано и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление.

При затруднение на родителите с регистрацията в електронната система на разположение ще бъде служител от отдел „Образование, младежки дейности и спорт“, който ще съдейства при регистрирането на заявленията в стая 602Б в административната сграда на Община Разград. За деца, които не фигурират в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Разград, заявление може да бъде регистрирано само в административната сграда на Община Разград, стая 602Б.

Припомняме също, че според Наредба №30 за електронния прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, приета от Общински съвет-Разград на 25.10.2022 г., водещ критерий при приема е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При кандидатстването децата ще бъдат разпределени в 4 групи. Деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, дава най-много точки на бъдещия първокласник и го класира в първа група. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище, също ще се разпределят в първа група. Приемът в училищата ще се осъществява последователно по реда на четирите групи, като първо ще се приемат децата от първа група.

В случай, че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група могат да се възползват от допълнителни критерии, които им носят допълнителен брой точки:

  1. дете с трайни увреждания над 50%;
  2. дете с един или двама починали родители;
  3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
  5. дете от семейство с повече от две деца;
  6. деца близнаци – две и повече живородени деца от многоплодна бременност, съгласно легалната дефиниция на §. 1., т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца;
  7. дете, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – в семейство на роднини или близки, в приемни семейства или в социална услуга – резидентен тип;
  8. дете/деца, отглеждани само от единия родител.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени в Електронната система за прием в първи клас, както и на електронните страници и информационните табла в училищата на 27 май, записването на класираните на първо класиране ще е между 29 май и 3 юни. На https://schoolrz.uslugi.io/ е публикувана подробна информация както за дейностите по електронния прием, така и за училищата, в които се кандидатства, за районите, за графика и за нормативната уредба.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе