Назначените по проект „Грижа в дома в община Разград“ служители повишиха капацитета си за оказване на подкрепа на възрастни хора

През тази седмица 47 служители, назначени по проект BG05SFPR002-2.001-0195 „Грижа в дома в Община Разград“ участваха в надграждащо обучение на…